Meldpunt jach­tin­ci­denten


7 januari 2011

Sinds 2009 beheert de Partij voor de Dieren te Groningen het “Meldpunt Jachtincidenten Groningen”Iedereen die getuige is van een jachtincident of misstand wordt gevraagd een e-mail te sturen naar de werkgroep: groningen@partijvoordedieren.nl.

De Partij voor de Dieren heeft de indruk dat de tot nu toe gemelde jachtincidenten slechts het topje van de ijsberg vormen. Ook bestaat er geen overzicht van bij de politie binnenkomende meldingen. Bovendien zouden meldingen van incidenten niet altijd serieus genomen worden. Aanleiding voor de Partij voor de Dieren werkgroep Groningen om een “Meldpunt Jachtincidenten Groningen” in het leven te roepen.

Wat is een jachtincident?
In de Flora- en faunawet staan regels gesteld waaraan onder andere de jacht moet voldoen. Gedeputeerde Staten kunnen echter nog aanvullende regels opstellen. Een jachtincident is dus niet eenduidig te definiëren. Hieronder staan een aantal voorbeelden van misstanden:
• Jagen buiten het jachtseizoen,
• Jagen buiten de periode van zonsopkomst tot zonsondergang (de wilde eend echter mag bejaagd worden vanaf een half uur eerder en tot een half uur later),
• Jagen indien de grond met sneeuw is bedekt,
• Jagen op andere dan de afgesproken dieren (haas, fazant, patrijs, houtduif, wilde eend, konijn, vos),
• Onnodig laten lijden van dieren.
Verder heeft een jager bijvoorbeeld geen bevoegdheid om mensen aan te spreken op loslopende honden. Ook als u zich door het gedrag van de jager geïntimideerd voelt, kunt u dat melden. Maar ook als uw gevoel zegt dat er sprake is van een misstand, kunt u dit natuurlijk altijd melden. Tevens willen we graag weten waar en wanneer een jachthut is geplaatst.

Tips bij de melding
Hieronder staat beschreven, wat de werkgroep van de Partij voor de Dieren graag wil weten, als u een misstand constateert:
- Datum van de melding,
- Datum van de jacht of plaatsing van de jachthut,
- Tijdstip van de jacht,
- Locatie van de jacht (adres + plaats) of de jachthut,
- Provincie,
- Diersoort waarop gejaagd wordt,
- Aantal jagers,
- Jachtmiddelen,
- Eventuele kentekens en/of digitale foto’s,
- Beschrijving van de misstand.

Hoe kunt u melden?
De Partij voor de Dieren roept iedereen op mogelijke misstanden te melden en zonodig ook aangifte te doen bij de politie. U kunt deze dan samen met een beschrijving van wat er is gebeurd e-mailen naar de Partij voor de Dieren werkgroep Groningen via het e-mailadres groningen@partijvoordedieren.nl Met de gegevens die op deze wijze verzameld worden, kan de Partij voor de Dieren inventariseren hoe de situatie in Groningen er voor staat en zonodig gefundeerd aandringen op maatregelen bij gemeenten, provincie of landelijke politiek.

Wat vindt de Partij voor de Dieren van de jacht?
In het wild levende dieren moeten zoveel mogelijk met rust gelaten moeten worden. Een zekere mate van overlast moeten we accepteren. Door het steeds verder uitdijen van steden, industriegebieden, landbouw en wegennet, hebben dieren veel minder leefruimte gekregen. Helaas wordt in veel gevallen op basis van gebrekkige kennis van natuurlijke processen op in het wild levende dieren gejaagd. Of erger nog: om het plezier. De Partij voor de Dieren moet accepteren dat er gejaagd mag worden. Wel kunnen we er in ieder geval op toezien dat dit zoveel mogelijk volgens de regels gebeurt. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk.

Vergeten dierenleed
In Nederland worden jaarlijks twee miljoen vogels en zoogdieren door 30.000 actieve, zichzelf natuurbeschermer noemende, plezierjagers “naar de eeuwige jachtvelden” geschoten – terwijl uit onderzoek is gebleken dat 80% van de Nederlandse bevolking tegen de plezierjacht is. 450.000 houtduiven, 130.000 fazanten, 300.000 eenden, 220.000 hazen, 15.000 vossen en nog vele andere wildsoorten worden onder de noemer van “beheer” weggerukt uit het kleine beetje natuur dat wij mensen voor hen overlieten. Deze dieren hebben geen schijn van kans, zijn vaak niet direct dood en lijden nodeloos veel pijn. Een wrede verspilling van leven. Het is maar de vraag of al deze jagers wel altijd in overeenstemming met de wet handelen.