Groninger Staten willen einde aan plezier­jacht


15 december 2016

Groningen, 15 december 2016 – De Provinciale Staten van Groningen hebben gister tijdens de laatste Statenvergadering van het jaar een motie aangenomen waarmee zij het college hebben opgeroepen de plezierjacht in onze provincie aan banden te leggen. Met de decentralisatie van het natuurbeheer, gister vastgesteld in een Natuurverordening, is ook de jacht formeel een provinciale aangelegenheid geworden.

Kirsten de Wrede, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Groningen, is blij: “Dit is een historisch moment. Een meerderheid van de Groninger Staten heeft laten weten dat zij niet langer wil dat dieren voor de lol kunnen worden doodgeschoten. Het college kan hier niet omheen.” Vóór de motie stemden GroenLinks, Groninger Belang, PvdA, PvhN, lid Kattee en lid van Kesteren van de PVV, SP en Partij voor de Dieren. Tegen stemden D66, CDA, CU, VVD en lid Ram van de PVV.

De motie heeft betrekking op het fenomeen “plezierjacht”, niet te verwarren met ontheffingen die worden verleend op basis van het (vermeend) beschermen van verkeersveiligheid of schadebestrijding bij de landbouw. Plezierjacht speelt zich af tijdens het jachtseizoen, voor de meeste soorten van half oktober tot aan februari en slaat op vijf diersoorten: houtduif, fazant, wilde eend, konijn en haas.

Ook is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin het college is opgeroepen het vijfjaarlijkse Faunabeheerplan, waarmee op grond van (vaak onvolledige) gegevens over dieren de basis wordt gelegd voor het verlenen van ontheffingen voor beheer en schadegebruik, óók aan de Staten voor te leggen. Voorheen was goedkeuring van dit plan een alleenrecht van het college, waar de Staten niet aan te pas kwamen. Met de decentralisatie van het natuurbeheer kan het college nu via dit plan ook regels stellen ten aanzien van de jacht.

In het hele land is sprake van een discussie over provinciale mogelijkheden om de plezierjacht te verbieden. Een verbod is juridisch niet mogelijk, een beperking wel. Aan het faunabeheerplan kunnen aanvullende regels worden gesteld. Een aangrijpingspunt daarvoor is bijvoorbeeld “de gunstige staat van instandhouding” van een dier: konijnen, hazen en wilde eenden zijn er veel minder dan vroeger. De parlementaire behandeling van de nieuwe Natuurwet tot dusverre maakt duidelijk dat men met de nieuwe jachtregels wil borgen dat de jacht niet enkel voor plezier en benutting wordt beoefend.


De moties kunt u via de volgende links opvragen:

M231. Raadpleging staten voor het vaststellen van Fauna Beheer Plannen

M239. Plezierjacht aan banden

Hieronder treft u een overzicht van alle tijdens de Provinciale Statenvergadering van 14 december 2016 te Groningen door de Partij voor de Dieren ingediende moties en amendementen.

Moties:
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-raadpleging-staten-voor-het-vaststellen-van-fbp
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-plezierjacht-aan-banden
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-overgangsperiode
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-duurzaam-beheer-is-niet-dodelijk
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-geen-dodelijke-eisen-faunaschade-uitkeringen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/motie-dierenambulances

Amendementen:
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/amendement-geldigheidsduur-faunabeheerplan
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/amendement-faunabeheereenheid
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/amendement-preventieve-maatregelen
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/amendement-geen-dodelijke-vrijstelling
https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamermoties/amendement-natuurvisie-vossen