De Partij voor de Dieren wil regels rondom vuur­werk­shows


15 februari 2017


Waarschuw eigenaren van dieren en geen verstoring in broedseizoen

Groningen, 15 februari 2017 - De Partij voor de Dieren wil dat het college van GS gebruik gaat maken van haar bevoegdheden op grond van het Vuurwerkbesluit om vogels in de broedperiode te beschermen. Voor vuurwerkshows moet de provincie namelijk toestemming geven. De partij wil dat dat tijdens het broedseizoen niet gebeurt, tenzij de aanvrager overtuigend aantoont dat er geen vogels door gestoord zullen worden.

Ankie Voerman is niet te spreken over de nieuwe landelijke Natuurbeschermingswet. “Het verstoren van vogels is niet alleen slechts verboden indien opzettelijk, maar ook slechts in die gevallen waarbij de staat van instandhouding in gevaar is. De individuele vogel van een soort die niet direct bedreigd wordt, wordt dus op geen enkele wijze meer beschermd. Dat is beschamend.” Voerman verwacht van dit college dat zij aanvullende maatregelen gaat nemen, in ieder geval op het gebied van vuurwerkshows. Dat kan en dat zou een Groen Links gedeputeerde moeten willen, aldus Voerman.

Per 1 januari 2017 zijn namelijk de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet opgegaan in de Wet Natuurbescherming en met deze laatste wet blijkt het mogelijk om vogels onopzettelijk te storen (waar voorheen veel zowel opzettelijke als onopzettelijke handelingen verboden waren). Daarnaast is storen alleen verboden als de staat van instandhouding in gevaar is. Voerman wil voorts borgen dat direct omwonenden gewaarschuwd worden bij een vuurwerkshow, zodat zij maatregelen kunnen nemen, indien nodig.

De Partij voor de Dieren had laatst twee moties over dit onderwerp ingediend, maar de gedeputeerde bleek het beschermen van Natura 2000 gebieden, waar wel strengere regels gelden, te verwarren met gebieden daarbuiten. Voerman besloot daarom eerst maar schriftelijke vragen te stellen, zodat het college – en de andere fracties - de gelegenheid zouden krijgen een en ander nog eens helder voor de bril te krijgen.


De vragen treft u hier: https://groningen.partijvoordedieren.nl/kamervragen/vragen-betreffende-vuurwerk-vogels-en-dieren