Beëindig het gebruik van vervuild puin in de natuur!


18 februari 2021

De Statenfractie heeft vandaag vragen gesteld aan het College over het gebruik van verpulverd bouwpuin in de natuur. Onlangs werd bekend dat Staatsbosbeheer dit gebruikt om paden mee te verharden en onderhouden. Het zogenoemde recyclinggranulaat kan stukjes plastic, metaal of rubber bevatten, tot een wettelijke norm van 1%.

De provincie is verantwoordelijk voor een duurzaam bodem- en ondergrondbeheer. Eén van de doelstellingen uit het Meerjarenplan ondergrond en bodem is 'het zodanig beheren en gebruikmaken van de ondergrond en bodem dat de veiligheid en gezondheid van mens, dier en plant die op en in de bodem leven, worden beschermd en de functionele eigenschappen van de bodem blijven behouden, terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor maatschappelijke ontwikkelingen.' Ook wil de provincie vervuiling niet langer op de natuur afwentelen en de intrinsieke waarde van de bodem behouden.

Volgens de Partij voor de Dieren is het merkwaardig dat het dan toch is toegestaan om de bodem moedwillig te vervuilen met met (micro)plastics en andere verontreiniging. Elke vorm van plasticvervuiling in de natuur moet worden voorkomen. De fractie vraagt om een inventarisatie van het gebruik van puin voor paden in Groningen, en aanpassing van de regels.