Partij voor de Dieren: meer bos voor Groningen!


15 februari 2021

De Statenfractie van de PvdD maakt zich zorgen over de ambities voor het provinciale bossenbeleid, en dringt bij het College van GS aan op méér bos, natuurlijker bos en verbieden van grootschalige kap. De provincie werkt momenteel aan het uitvoeringsprogramma Bos & Hout, dat in grote lijnen de landelijke bossenstrategie van het ministerie van LNV volgt. Op deze strategie wordt stevige kritiek geuit door natuurorganisaties en ecologen. De voorgestelde maatregelen zullen waarschijnlijk leiden tot minder vastlegging van CO2 in bossen en afname van de biodiversiteit, terwijl de doelstelling is dat zowel klimaat als natuur profiteren van de plannen voor meer bos.

Onlangs verscheen de provinciale nota Bos & Hout, waarin de lijnen zijn uitgezet voor het bossenbeleid voor de komende decennia. Er wordt in Groningen vooral ingezet op meer beplanting op eigen erven en bedrijfsterreinen, terwijl er de komende tien jaar slechts 175 ha. nieuw bos wordt geplant. Statenlid Ankie Voerman vindt het een gemiste kans: “De plannen zijn erg mager. Verbazingwekkend gezien de vele voordelen van meer bomen. Bos helpt herstel van de biodiversiteit en het klimaat, maar is ook nodig in het belang van groene vrijetijdsbesteding en gezondheid. Onze partij wil dat het College veel ambitieuzer insteekt. Groningen heeft bovendien met de veenweidegebieden en de beekdalen ook nog eens een perfecte bodem voor bosontwikkeling.”

Ook vraagt de partij aandacht voor het ingrijpen in bestaande bossen. Diverse natuurorganisaties wijzen op de ‘houtteeltkundige benadering’ van bos, waarbij door vlaktekap een soort intensieve bosbouw ontstaat, die schadelijk is voor de biodiversiteit en bosbodem. Ankie Voerman: “Er wordt veel te veel kunstmatig gerommeld in bossen. Wij vragen het provinciebestuur om te kiezen voor een natuurlijke benadering, bossen zijn immers zelfregulerende systemen die zich prima zelf kunnen redden.” De Partij voor de Dieren wil dat vlaktekap wordt verboden, en uitsluitend nog selectieve kap met oog voor de ecologische effecten wordt toegestaan.

De Partij voor de Dieren wijst verder op het feit dat de ontbossing gewoon doorgaat, maar dat dit nauwelijks gedocumenteerd wordt. Het is de partij een doorn in het oog dat de provincie aangekondigde bomenkap in het buitengebied niet publiceert. Daarom vraagt zij het College om gegevens hierover openbaar te maken. Voerman: “Bij het bomenkapmeldpunt van de Statenfractie komen veel berichten binnen over kap in bomenrijen en kleine bosjes. De provincie moet toestemming geven voor deze kap, maar het is volstrekt onduidelijk welke criteria zij hierbij hanteert en of de belangen van natuur en omwonenden wel worden gewogen. Mensen zien dat hun leefomgeving wordt geruïneerd, maar hebben geen idee waarom. Wij willen openheid van zaken, want bos en bomen zijn een publiek belang!” Voor kap in het buitengebied geldt een herplantplicht binnen drie jaar, echter indien er sprake is van ‘natuurlijke verjonging’ vervalt deze plicht. De Partij voor de Dieren vreest dat er sprake is van veel ongezien verlies van bomen dat niet wordt gecompenseerd, en heeft daarom om een overzicht gevraagd van alle provinciale kapmeldingen.