Algemene beschou­wingen 2023


Pleidooi voor geld toezicht in natuur en behoud van programma Bos en Hout

19 juli 2023

Algemene beschouwingen in het jaar dat er een nieuw provinciebestuur is aangetreden en het kabinet is gevallen. Een onzekere toekomst voor natuur en landbouw. De urgente situatie aangaande klimaatopwarming, biodiversiteitsverlies en de beroerde staat van het milieu verandert niet door een wisseling van de wacht.

De vraag is hoeveel moed en wilskracht de provincie gaat tonen. Volgens de Partij voor de Dieren zit er maar één ding op. Zelf maximaal initiatief nemen om de transitie zo snel mogelijk aan te zwengelen. Wij vragen het nieuwe provinciebestuur om fundamenteel na te denken over ons voedselsysteem. Een andere visie op voedselproductie biedt de beste kansen om allerlei crisis in samenhang aan te pakken. Want bij de manier waarop ons voedsel, en dat voor de dieren in de veehouderij, wordt geproduceerd ligt de bron van veel huidige opgaven. Het is tijd dat het Groningse provinciebestuur niet langer wacht op Den Haag maar de handschoen zelf oppakt.

Vandaag vraagt de fractie ook aandacht voor zomaar tien dagen uit de werkelijkheid van een Gronings natuurgebied... Een boswachter kreeg onlangs in een tijdsbestek van tien dagen te maken met:

  • Jachthondentraining in afgesloten, kwetsbaar natuurgebied
  • Vernielde slagbomen en bebording bij entree van bos
  • Crossmotoren in kwetsbaar gebied en over beleefroute, waarbij bijna een wandelaar is aangereden
  • Een quad met lichtbak midden in nacht, vermoedelijk stroperij
  • Doorgeknipte faunarasters in nieuwe ecologische verbindingszone
  • Twee door loslopende honden doodgebeten reeën
  • Diverse afvalstortingen
  • Loslopende honden die rustgebieden met broedende vogels verstoren.

De terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zien de natuurcriminaliteit hand over hand toenemen. Geld voor extra toezicht en handhaving wordt niet door de provincie ter beschikking gesteld. De Partij voor de Dieren vraagt het College vandaag om structurele financiering voor natuurtoezicht, zodat er extra BOA's onder vast contract kunnen worden aangesteld. Dieren, planten en mensen moeten beter beschermd worden tegen criminele activiteiten in de natuur.

Met het aantreden van de BBB in het nieuwe College staat de financiering van het programma Bos en Hout op de tocht. Het programma is redelijk voortvarend opgestart de voorbije twee jaar, het einddoel is 750 ha. nieuw bos en beplanting in 2030. Het benodigde geld kwam tot nu toe uit de algemene middelen en werd jaarlijks verstrekt. De aanplantplannen maken onderdeel uit van het Klimaatakkoord, de Bossenstrategie en kan gekoppeld worden aan het Programma Landelijk Gebied. Er worden functies gecombineerd, zoals erfvergroening op agrarische bedrijven, bos bij woonwijken, groene bedrijventerreinen en schoolpleinen.

Het risico bestaat dat er door onderfinanciering een eind aan de goedlopende subsidieopenstellingen komt. Daarmee ondermijnt de provincie ook haar eigen taakstelling die door het Rijk is opgedragen, en heeft dit stevige gevolgen voor de gestelde klimaatdoelen uit de provinciale Klimaatagenda. Daarom een oproep aan de gedeputeerde om voor de komende vier jaar de uitvoering veilig te stellen met structurele financiering, en dit voorstel op te nemen in de begroting van 2024.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren kritisch op visieloos hoofdlijnenakkoord: zo komt het nooit ‘veur mekoar’

De Partij voor de Dieren Groningen is teleurgesteld, maar niet verrast over het hoofdlijnenakkoord ‘Veur Mekoar’, dat vandaag...

Lees verder

Partij voor de Dieren vraagt provincie om overbruggingsfinanciering voor wildopvangcentra

De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur per motie om geld vrij te maken voor Groninger wildopvangcentra, zodat h...

Lees verder