Vosse­streken


3 oktober 2018

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;


Constaterende dat:


  • Grootschalige menselijke interventie heeft geleid tot een nieuwe situatie in het buitengebied;
  • Dit zich manifesteert in een teruggang van de weidevogels en een toename van predatoren;
  • Onder andere vossen moeten boeten voor deze gang van zaken;


Overwegende dat:


  • Bescherming van de één niet ten koste zou mogen gaan van de andere diersoort;


Voorts overwegende dat:


  • Voor elke geschoten vos er een andere vos of predator in de plaats komt;
  • In Luxemburg de jacht op de vos al enkele jaren is verboden en de populatie zich daar zoals verwacht, stabiliseert;
  • In de provincie Groningen al jaren ongeveer duizend vossen per jaar worden doodgeschoten zonder dat de populatie afneemt;


Verzoeken het college:


  1. Niet langer ontheffingen voor het doden van vossen te verlenen;


en gaan over tot de orde van de dag!
Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

CDA, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Anticonceptie voor de poes

Lees verder

Geen kogel voor Minoes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer