Motie Verbeteren afzet biologische producten

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Provinciale inzet voor verhoging consumptie biologische producten en consumentenbewustzijn

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota ;

Constaterende dat:

  • Het college in haar collegeakkoord aangeeft mogelijkheden te zien voor het vergroten van afzet van landbouwproducten en het bij elkaar brengen van regionale producenten en afnemers in onze provincie;

Overwegende dat:

  • Biologische veehouders en akkerbouwers aangeven dat meer consumentgerichte informatie over en bewustwording van biologische bedrijfsvoering en producten gewenst is;
  • Algemene promotie van biologische producten en samenwerkingsprojecten van agrarische ondernemers en ketenpartijen kan leiden tot de gewenste lokale en regionale afzetmarkt in onze provincie;

Verzoeken het College:

  • Een maatregelenpakket op te stellen om de afzet van biologische producten in onze provincie te verbeteren alsmede consumentenbewustzijn te vergroten;
  • In de begroting 2018 – 2021 middelen te reserveren voor bovenstaand project.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren 

Status: Aangehouden
Voor:
Tegen: