Motie Verbe­teren afzet biolo­gische producten


12 juli 2017

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Provinciale inzet voor verhoging consumptie biologische producten en consumentenbewustzijn

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota ;

Constaterende dat:

  • Het college in haar collegeakkoord aangeeft mogelijkheden te zien voor het vergroten van afzet van landbouwproducten en het bij elkaar brengen van regionale producenten en afnemers in onze provincie;

Overwegende dat:

  • Biologische veehouders en akkerbouwers aangeven dat meer consumentgerichte informatie over en bewustwording van biologische bedrijfsvoering en producten gewenst is;
  • Algemene promotie van biologische producten en samenwerkingsprojecten van agrarische ondernemers en ketenpartijen kan leiden tot de gewenste lokale en regionale afzetmarkt in onze provincie;

Verzoeken het College:

  • Een maatregelenpakket op te stellen om de afzet van biologische producten in onze provincie te verbeteren alsmede consumentenbewustzijn te vergroten;
  • In de begroting 2018 – 2021 middelen te reserveren voor bovenstaand project.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer