Motie Pro Pro Dromi


12 juli 2017

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Stimulans Pro Dromi binnen intensieve varkenshouderij

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • een toekomstbestendige agrarische sector volgens het collegeakkoord medekoploper is op het gebied van innovatie en dierenwelzijn;
  • het college ten aanzien van de intensieve veehouderij een kwaliteitssprong wil maken en gelegenheid wil bieden voor vernieuwende vormen voor het houden van dieren en stalconcepten die moeten voldoen aan de hoogste dierenwelzijnseisen;
  • zeugen in de intensieve veehouderij gedurende de kraamperiode (een kwart van hun leven) standaard worden gehouden in kraamkooien waarin zij geen enkele bewegingsvrijheid hebben;

Overwegende dat:

  • het Nederlandse Pro Dromi kraamhok voor zeugen een directe en aanzienlijke verbetering betekent van dierenwelzijn binnen de intensieve varkenshouderij;
  • het Pro Dromi kraamhok een innovatie is die zich heeft bewezen, maar tot op heden nog slechts op beperkte schaal wordt toegepast;

Verzoeken het College:

  • te zoeken naar manieren waarop een aanzienlijke verbetering van de kraamperiode, zoals door het gebruik van pro domi kraamhokken en gelijkwaardige of betere alternatieven op het vlak van dierenwelzijn, binnen de intensieve varkenshouderij gestimuleerd kan worden;
  • de Staten hierover te informeren.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA, VVD

Tegen

CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer