Motie Revol­verend fonds biolo­gische onder­nemers


12 juli 2017

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Financiële steun tijdens transitie naar biologische bedrijfsvoering

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Het college in haar collegeprogramma aangeeft dat zij de omschakeling naar en uitbreiding van biologische landbouw financieel wil ondersteunen in de vorm van een kredietfaciliteit;
  • Agrariërs die willen omschakelen naar biologische bedrijfsvoering te maken krijgen met tijdelijke extra kosten in de transitieperiode;
  • Agrariërs in de transitieperiode voor de gangbare markt met lagere prijzen blijven produceren tot zij het biologische keurmerk in bezit hebben;

Overwegende dat:

  • De overstap van gangbaar boeren naar biologisch goed is voor mens, dier, milieu en landschap;
  • Een financieel steuntje in de rug ondernemers kan helpen om de overstap naar biologische bedrijfsvoering te maken;

Verzoeken het college:

  • Een revolverend fonds op te zetten, teneinde agrariërs bij de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering financieel te ondersteunen;
  • Middelen te reserveren in de begroting 2018 – 2021 om het fonds te vullen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Bestand Veehouderij Bedrijven

Lees verder

Motie Verbeteren afzet biologische producten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer