Motie Revolverend fonds biologische ondernemers

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Financiële steun tijdens transitie naar biologische bedrijfsvoering

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Het college in haar collegeprogramma aangeeft dat zij de omschakeling naar en uitbreiding van biologische landbouw financieel wil ondersteunen in de vorm van een kredietfaciliteit;
  • Agrariërs die willen omschakelen naar biologische bedrijfsvoering te maken krijgen met tijdelijke extra kosten in de transitieperiode;
  • Agrariërs in de transitieperiode voor de gangbare markt met lagere prijzen blijven produceren tot zij het biologische keurmerk in bezit hebben;

Overwegende dat:

  • De overstap van gangbaar boeren naar biologisch goed is voor mens, dier, milieu en landschap;
  • Een financieel steuntje in de rug ondernemers kan helpen om de overstap naar biologische bedrijfsvoering te maken;

Verzoeken het college:

  • Een revolverend fonds op te zetten, teneinde agrariërs bij de omschakeling naar biologische bedrijfsvoering financieel te ondersteunen;
  • Middelen te reserveren in de begroting 2018 – 2021 om het fonds te vullen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren 

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren, Partij voor het Noorden
Tegen: Overige fracties