Stimu­lering biolo­gische akkerbouw en veehou­derij


22 april 2009

“Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 22 april 2008, ter behandeling het CLM-rapport ‘Landbouw en Klimaat in Groningen’,

constaterende dat
- biologische akkerbouw minder broeikasgassen uitstoot en meer koolstof kan vastleggen;

overwegende dat
- de uitstoot van broeikasgassen drastisch verlaagd moet worden om de opwarming van de aarde tegen te gaan; - de ontwikkeling bij van biologische landbouw in de Provincie nauwelijks groeit;

Verzoeken het college
- te onderzoeken hoe biologische akkerbouw en veehouderij in Groningen verder kan worden gestimuleerd ;
- hierbij de mogelijkheid van een eenmalige subsidie voor het omschakelen bij te betrekken;
- en op basis hiervan bij de behandeling van de begroting voor 2010 voorstellen te presenteren aan Provinciale Staten,

en gaan over tot de orde van de dag.”


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Regeling uitbreiden naar alle gewonde inheemse diersoorten

Lees verder

Weidegang koeien

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer