Motie: Bestand Veehouderij Bedrijven

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Installeren Bestand Veehouderij Bedrijven Provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Informatie over veehouderijbedrijven zoals lokaties, vergunningen, emissies van ammoniak, fijnstof en geur, diersoort en dieraantallen moeilijk vindbaar zijn;
  • Er in onze provincie geen dataset beschikbaar is waar al deze gegevens tezamen inzichtelijk gemaakt worden;

Overwegende dat:

  • Veehouderijbedrijven van invloed zijn op milieu, volksgezondheid en landschap;
  • Invoering van een Bestand Veehouderijbedrijven de noodzakelijke transparantie voor burgers, agrariërs, overheden en organisaties kan bewerkstelligen;

Verzoeken het College:

  • Budget vrij te maken voor het installeren van een Bestand Veehouderij Bedrijven Groningen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren

Status: Verworpen
Voor: Partij voor de Dieren
Tegen: Overige fracties