Motie: Bestand Veehou­derij Bedrijven


12 juli 2017

Datum PS: 12 juli 2017

Onderwerp: Installeren Bestand Veehouderij Bedrijven Provincie Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van de Voorjaarsnota;

Constaterende dat:

  • Informatie over veehouderijbedrijven zoals lokaties, vergunningen, emissies van ammoniak, fijnstof en geur, diersoort en dieraantallen moeilijk vindbaar zijn;
  • Er in onze provincie geen dataset beschikbaar is waar al deze gegevens tezamen inzichtelijk gemaakt worden;

Overwegende dat:

  • Veehouderijbedrijven van invloed zijn op milieu, volksgezondheid en landschap;
  • Invoering van een Bestand Veehouderijbedrijven de noodzakelijke transparantie voor burgers, agrariĆ«rs, overheden en organisaties kan bewerkstelligen;

Verzoeken het College:

  • Budget vrij te maken voor het installeren van een Bestand Veehouderij Bedrijven Groningen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Overigefracties

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer