Motie ‘Bij­enapp’ geeft Groningen vleugels


11 oktober 2017

Datum PS: 11 oktober 2017

Onderwerp: Najaarsnota 2017

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Er financiële meevallers zijn;
  • Deze gebruikt kunnen worden voor onvoorziene knelpunten;
  • Het project ‘Bijenapp’ op zoek is naar overheidsfinanciering;
  • Het project met beperkte financiële steun de komende jaren gecontinueerd kan worden;

Overwegende dat:

  • Ondersteuning van bijen en andere bestuivers hoge prioriteit heeft, gezien de schrikbarend slechte situatie;
  • Met ondersteuning van het project niet alleen insecten, maar de hele keten van biodiversiteit een boost krijgt;
  • De bijenapp gericht is op samenwerking tussen burgers, agrariërs, organisaties en bedrijven;
  • Het project een positieve bijdrage levert aan leefbaarheid en ‘naoberschap’;

Verzoeken het college

  • Op zoek te gaan naar de benodigde fondsen voor continuering van het project “bijenapp”
  • Om samen met de ANV’s en Landschapsbeheer Groningen over vier jaar het effect en bereik van het project te evalueren.

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede, Partij voor de Dieren


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer