Motie: Wind­tur­bines Eemshaven West


19 april 2017

Betreft: Windturbines Eemshaven West

Datum PS: 19 april 2017

Onderwerp: Voordracht Vaststelling Structuurvisie Eemsmond-Delfzijl

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • Ruidhorn en haar directe omgeving bekend staan als hoogwatervluchtplaats en broedplaats voor wadvogels;
  • veel trekvogels hier bivakkeren tijdens hun jaarlijkse tocht naar hun broedgebied
  • stilstandvoorzieningen alleen zinvol zijn voor grote groepen trekvogels en het hier ook om veel individuele- en kleine groepjes vogels gaat;
  • uit onderzoek van Altenburg & Wymenga blijkt dat daarom veel vogels slachtoffer kunnen worden van de turbinewieken op de geplande locatie;

Overwegende dat:

  • genoemde onderzoekers om die reden deze plek afraden en vragen om afstand te houden tot de waddenkust en natuurgebied Ruidhorn;
  • Ruidhorn speciaal is aangelegd voor wadvogels als compensatie voor natuurwaarden die verloren gaan bij het in gebruik nemen van nieuwe delen van de Eemshaven;
  • zes natuur- en landschapsorganisaties waaronder Natuurmonumenten, hun zorgen al hebben geuit over de geplande locatie van Windpark Eemshaven West;

Verzoeken het college:

  • een alternatief te zoeken voor Windpark Eemshaven West;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoordeVrijheid

Tegen

PvdA, CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, SP, VVD, ChristenUnie, PartijvoorhetNoorden

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer