Motie: Stop dood­schieten kolganzen


22 maart 2017

Betreft: Stop doodschieten kolganzen

Datum PS: 22 maart 2017

Onderwerp: Brief voortgang Uitvoering Groninger ganzenakkoord

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • de kolgans een inheemse soort is, beschermd onder de Europese Vogelrichtlijn;
 • er in 2015 in onze provincie 865 kolganzen zijn doodgeschoten; 1
 • in 2015 een onderzoek is uitgevoerd door de Radboud Universiteit, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Nederlands Instituut voor Ecologie naar effectief beheer van kolganzen2;
 • uit dit onderzoek naar voren komt dat door verjaging of jacht de voorjaarstrek zal worden uitgesteld, omdat de dieren vaker worden verontrust en moeten opvliegen;
 • de dieren hierdoor meer tijd nodig hebben om op hun beoogde gewicht te raken in verband met de voorjaarstrek;
 • hierdoor een grotere voedselbehoefte ontstaat bij de ganzen en zo door bejaging en jacht juist méér landbouwschade ontstaat

Overwegende dat:

 • Nederland vanuit de EU-Vogelrichtlijn en internationale verdragen zoals AEWA verplicht is om de populaties van trekkende ganzen, waaronder de kolgans, in een gunstige staat van instandhouding te bewaren;
 • door de klimaatverandering het aantal kolganzen achteruit gaat;
 • het broedsucces volgens het rapport van de Radboud Universiteit mogelijk te laag is geworden om de populatie in stand te houden;
 • het de vraag is of het huidige afschot, in combinatie met het geringe voortplantingssucces, de gunstige staat van instandhouding van de kolgans niet schaadt;
 • het doodschieten en verjagen van kolganzen alleen maar leidt tot meer landbouwschade

Verzoeken het college:

 • niet langer ontheffingen te verlenen voor het doodschieten van kolganzen

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

1 https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-over-ganzenjachttoerisme-en-natura2000-gebieden

2http://www.bij12.nl/assets/caps_rapport_2014-02_kolganzen_beheer.pdf


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren

Tegen

Alleoverigepartijen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer