Motie: Opdracht onderzoek RUG en het nemen van regie (vervuiling COA terrein)


31 mei 2017

Betreft: Opdracht voor een onderzoek door de RUG en het nemen van regie richting andere organisaties

Datum PS: 31 mei 2017

Onderwerp: Vervuiling ondergrond COA terrein

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • er veel ziekte en onrust is onder de (voormalige) werknemers;
  • dit mogelijk een relatie heeft met de vervuiling van de ondergrond; professor Touw van de RUG een dergelijk verband niet uitsluit;
  • hij mogelijkheden ziet tot een onderzoek in samenwerking met een internist om eventuele verbanden te leggen, dan wel uit te sluiten door het bestuderen van alle bekende rapporten naast dat van medische dossiers van de zieke werknemers;

Overwegende dat:

  • de zieke werknemers en ex-werknemers weinig verwachten van een opdracht tot onderzoek door een overheid of organisatie met grote economische belangen in het project zoals het COA of defensie; de RUG vrij eenvoudig van de provincie een onafhankelijke opdracht kan krijgen;

Verzoeken het college:

  • opdracht te geven aan de Rijks Universiteit Groningen voor een onafhankelijk onderzoek rondom de vervuiling van de ondergrond en de aard van de klachten; hen daartoe alle onderzoeken en middelen ten dienste te stellen;
  • te handelen overeenkomstig de eventueel daaruit voortvloeiende aanbevelingen;

En verzoeken het college voorts:

  • de regie te nemen als het gaat om contacten met andere verantwoordelijke overheden en organisaties;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren
Bé Zwiers, Partij voor het Noorden
Dennis Ram, Partij voor de Vrijheid


Status

Aangehouden

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer