Motie vreemd aan de orde van de dag: Roep om parle­men­taire enquête gaswinning


2 juni 2016

Betreft : Roep om parlementaire enquête gaswinning

Datum PS : 1 juni 2016

Onderwerp : Parlementaire enquête gaswinning

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

- de provincie Groningen geteisterd wordt door aardbevingen, die veroorzaakt worden door gaswinning;

- in de media berichten zijn verschenen over geheime afspraken tussen de (aandeelhouders van) NAM en de Staat en over de rol van de lobby van de fossiele industrie;

- deze berichten tot veel onrust hebben geleid onder Groningers

Overwegende dat:

- Groningers het gevoel kunnen krijgen dat zij niet de hele waarheid (mogen) kennen en dat de overheid hun belangen achterstelt;

- dergelijke gevoelens schadelijk zijn voor het vertrouwen in de rechtsstaat van de Groningers;

- een parlementaire enquête een goed middel is om dit vertrouwen te herstellen en Groningers het gevoel te geven dat zij serieus worden genomen;

- er vanuit de maatschappij door diverse partijen ook een oproep luidt tot het houden van een parlementaire enquête over de rol van lobbyisten van- en overeenkomsten met NAM en/of haar aandeelhouders in de besluitvorming rondom de gaswinning

Verzoeken het college:

- het parlement op te roepen tot waarheidsvinding met betrekking tot de gaswinning en het gasgebouw door middel van een Parlementaire Enquête.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, CDA, D66, SP, CU, PvhN, GL, PVV, GB

Tegen

VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer