Motie: Van intensief naar biolo­gisch


2 juni 2016

Betreft : Van intensief naar biologisch

Datum PS : 1 juni 2016

Onderwerp : Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020 en Omgevingsverordening provincie Groningen 2016

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-Er in de omgevingsvisie ruimte wordt geboden tot uitbreiding van de intensieve veehouderij tot 1 januari 2019;

Overwegende dat:

-De coalitie in haar akkoord van 2015 heeft geschreven dat zij geen verdere uitbreiding van de intensieve veeteelt zal toestaan;

-In het akkoord staat dat de komende jaren de biologische landbouw gestimuleerd zal worden;
-In de motie Intensieve Veehouderij van 16 december jl. indieners als motivatie uitspreken ruimte te willen bieden aan de intensieve veehouderij om daarmee stappen te kunnen zetten richting biologische landbouw;

Verzoeken het college:

-Om tot 1 januari 2019 alleen uitbreiding van het aantal m2 bebouwingsoppervlak toe te staan op voorwaarde dat de ondernemer binnen twee jaar na uitbreiding een biologische bedrijfsvoering zal voeren;
- Op het bovenstaande te handhaven;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

Alleoverigepartijen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer