Motie: tiny houses


30 juni 2016

Betreft :

Ruimte voor Tiny Houses

Datum PS :

29 juni 2016

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-er een beweging gaande is onder jonge mensen die eenvoudiger en met een kleinere ecologische voetafdruk willen leven;
-de bedoeling van deze beweging is om zelfvoorzienend te zijn qua energie en liefst ook qua voedsel;
-maatschappelijke ontwikkelingen er tevens toe leiden dat familieleden meer dan vroeger voor elkaar zullen zorgen indien men niet (langer) in staat is zelfstandig te leven;

Overwegende dat:

-grote delen van Groningen te maken hebben met krimp en een initiatief tot het bouwen van een groep zelfvoorziende Tiny Houses, genomen door een dorp of stad, kan leiden tot het aantrekken van bewust levende jongeren;
-er een structurele trend tot toename van éénpersoonshuishoudens is;
-de provincie te maken heeft met vergrijzing;
-de provincie inzet op duurzaamheid en energieneutraal wonen;

Verzoeken het college:

-het bouwen van Tiny Houses te stimuleren;
-te inventariseren welke regels belemmerend werken op het realiseren van (off grid) Tiny Houses in onze provincie en zich in te zetten voor het opheffen van deze beletsels;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Bé Zwiers

Partij voor het Noorden


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer