Motie: Geen moer­vossen doden tijdens zoogtijd


29 juni 2016

Betreft :

Geen moervossen doden tijdens zoogtijd

Datum PS :

29 juni 2016

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-Het College ontheffing heeft verleend voor het doden van vossen tijdens o.a. draag- en zoogtijd;
-Het College onder andere ontheffing heeft verleend voor het doden van vossen ter voorkoming van schade aan kippen, dit in strijd met het Faunabeheerplan;
-In antwoord op de vragen van 7 november 2014 van de Partij voor de Dieren, het College heeft aangegeven dat het schieten van drachtige vossen de voorkeur geniet boven het doden van de moedervos en de reeds geboren jongen;

Overwegende dat:

-De welpjes pas aan het einde van de zomer zelfstandig worden en zonder de moedervos eenzaam een langzame (honger) dood sterven;
-Slechte stand weidevogels geen gevolg is van predatie door de vos;

Verzoekt het college:

-De bestaande ontheffingen voor het doden van vossen (met kunstlicht) in de zoogtijd, zo spoedig als mogelijk, in te trekken en aan te passen zodanig, dat tijdens de zoogtijd (1 maart – 1 juli) geen jacht op vossen (op grond daarvan) meer mogelijk is in onze provincie;
-Geen nieuwe ontheffingen meer te verlenen voor het doden van vossen in de zoogtijd;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Bé Zwiers

Partij voor het Noorden


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer