Geza­men­lijke motie: gaswinning


6 juli 2016

Titel motie :Gaswinning

Datum PS :6 juli 2016

Onderwerp :Zienswijze op Concept-instemmingsbesluit gaswinning en Eerste voortgangsrapportage werkzaamheden Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-In het concept-instemmingsbesluit gaswinning wordt gekozen voor vijf jaar wordt gekozen voor een gaswinning van van 24 bcm per jaar , met mogelijkheid tot verhoging in koude winters naar 30 bcm;

Overwegende dat:

-Door de winning voor vijf jaar vast te zetten zien wij niet de toegezegde lijn van een dalend perspectief
-Er nog veel onzekerheden zijn over de veiligheid bij het gekozen niveau van gaswinning;
-Aan dit advies tegenstrijdige adviezen ten grondslag liggen;
-Het SODM veel kritiek heeft op dit winningsplan, het meet- en regelprotocol en het ontbreken van een risicobeheerssysteem;
-Volgens het SODM met dit winningsplan het reduceren van seismische risico’s niet voorop wordt gesteld;
-De Mijnraad constateert dat er nog steeds weinig zekere kennis is over het Groningenveld en hoe het optreden van aardbevingen voorkomen kan worden;
-In de adviezen van zowel SODM als de Mijnraad wordt geconstateerd dat het optreden van schade onvoldoende wordt voorkomen;

Roepen het college van GS op onderstaande standpunten van Provinciale Staten kenbaar te maken bij Minister en Tweede Kamerleden:

-Nu niet te kiezen voor het voor vijf jaar vastleggen van het winningsniveau;
-De ingezette lijn door te zetten en te kiezen voor de –beloofde- verdere reductie van het winningsniveau;
-Dit op een wijze te doen waarbij veiligheid en het voorkomen van schade voorop staan;
-Er zo snel mogelijk onafhankelijk onderzoek moet worden gedaan naar het niveau waarbij seismiciteit afneemt;
-Buitenlandse leveringscontracten dienen te worden afgebouwd;

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Sandra Beckerman, SP
2. Ankie Beenen, PvdA
3. Ronald Knegt, CDA
4. Tim Zwertbroek, D66
5. Stieneke van der Graaf, ChristenUnie
6. Ton van Kesteren, PVV
7. Bram Schmaal, Groninger Belang
8. Arjen Nolles, Groen Links
9. Ankie Voerman, Partij voor de Dieren
10. Bé Zwiers, Partij voor het Noorden


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer