Motie: Geen jacht in Natu­ra2000


22 maart 2017

Betreft: Geen Jacht in Natura2000

Datum PS: 22 maart 2017

Onderwerp: Brief voortgang uitvoering Groninger ganzenakkoord

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat

  • het college voornemens is een vergunning Wet Natuurbescherming voor het schieten op ganzen te verlenen in het Natura2000 gebied Zuidlaardermeer;
  • dat jacht een ernstig verstorend effect heeft op alle diersoorten in het gebied;

Overwegende dat

  • Europa met de instelling van Natura2000 gebieden de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe wil roepen;
  • dat het toestaan van verstoring door jagers dit doel ernstig zal ondermijnen;

Verzoeken het college

  • de plannen met betrekking tot het verlenen van een vergunning Wet Natuurbescherming met onmiddellijke ingang te herroepen
  • ook in de toekomst niet een dergelijke vergunning te verlenen voor Natura2000 gebieden

En gaat over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede,

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PvdA, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer