Motie: Snel einde “burentruc” veehou­derij


6 juli 2016

Betreft : Snel einde “burentruc” veehouderij

Datum PS : 6 juli 2016

Onderwerp : Evaluatierapport Maatwerkbenadering/kwestie Wedderveer

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* In Wedderveer zich een situatie voordoet, waarbij een melkveehouder een aan zijn eigen perceel grenzend agrarisch bouwperceel heeft aangekocht voor schaalvergroting;

* hoewel elk van de bouwpercelen kleiner is dan 2ha, beide percelen samen kunnen worden gebruikt op een manier die vergelijkbaar is met een bouwperceel van 3,5ha;

* de veehouder ook voornemens is deze bedrijven samen te voegen tot een bedrijf van voornoemde grootte en daarop ruim 1000 koeien wil gaan houden;

* gebleken is dat in tegenstelling tot eerdere informatie er nog 148 gevallen zijn waarin deze zogenaamde "burentruc" mogelijk is;

Overwegende dat:

* hiermee het Groninger Verdien Model en de maatwerkbenadering omzeild wordt;

* dit ook door het college als onwenselijk wordt gezien;

* met een Provinciaal Inpassingsplan alle bestemmingsplannen, die een vergelijkbare situatie als in Wedderveer mogelijk maken, in één keer kunnen worden herzien;

Verzoeken het college:

* Zo snel mogelijk te komen tot een ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor het beëindigen van deze situatie doch uiterlijk voor het eind van 2016;

* waar mogelijk, maatregelen te nemen om te voorkomen dat deze “burentruc” tot het gereed komen van een dergelijk Provinciaal Inpassingsplan wordt toegepast;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer