Geza­men­lijke motie: Herstel van vertrouwen


6 juli 2016

Titel motie :Herstel van vertrouwen

Datum PS :6 juli 2016

Onderwerp :Zienswijze op Concept-instemmingsbesluit gaswinning en Eerste voortgangsrapportage werkzaamheden Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-Het tempo in het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig Groningen te laag ligt;
-Er veel klachten zijn over de grote mate van afhankelijkheid van de NAM, en de wijze van schadevaststelling en afhandeling;

Overwegende dat:

-Het voor het herstel van vertrouwen essentieel is dat er meer gebeurt;

Roepen het college van GS op onderstaande standpunten van Provinciale Staten kenbaar te maken bij de Nationaal Coördinator en alle relevante partijen (waaronder Ministers, Tweede Kamerleden,, Gemeenteraden, Gemeentebesturen en de NAM):

Onafhankelijkheid

-De NAM dient geen inhoudelijke of sturende rol te hebben in onderzoek, schadevaststelling en schadeafhandeling;
-Het CVW moet volledig onafhankelijk worden van de NAM en wordt aangestuurd door de Nationaal Coördinator Groningen;
-Verschillende opties voor een onafhankelijke organisatie, zoals het model gekozen voor de commissie bodemdaling, op een rij te zetten;
-Onderzoek moet onafhankelijk;
-Wij stellen voor dat er een universitaire leerstoel wordt gecreëerd om onderzoek aan te sturen en te coördineren;
-De wensen en budget van Shell/NAM mogen nooit leidend zijn bij winning, herstel en versteviging

Schade herstel en versteviging

-Het tempo van schadevaststelling en afhandeling en versteviging moet omhoog;
-Alle mijnbouwschade moet worden vergoed. De contourenkaart mag hierbij niet leidend zijn;
-Het versterkingsprogramma moet worden gebaseerd op daadwerkelijk opgetreden risico’s ipv vaste contouren;
-Omkering van de bewijslast moet gelden voor het gehele gebied waarin mijnbouwschade optreedt;

-Bewoners dienen meer centraal te komen te staan als ze met schadeherstel en versterking te maken krijgen;
-Bij het versterkingsprogramma moeten bewoners zelf een aannemer kunnen kiezen. Dit kan er ook toe leiden dat er weer werk terecht komt bij de lokale aannemers, zoals eerder is toegezegd;
-Bij versterking van particuliere woningen dient ook aandacht te zijn voor verduurzaming;
-De 1650 corporatiewoningen dienen conform afspraak te worden versterkt en verduurzaamd;
-Er dient een vervolg op de uitkoopregeling te komen waarbij de maatschappelijke noodzaak leidend is voor de vormgeving van de regeling, en niet het beschikbare budget;
-De woningen die voldoen aan de voorwaarden van de eerste pilot uitkoopregeling maar die door loting buiten de boot zijn gevallen dienen onder dit vervolg te vallen en dienen alsnog aangekocht te worden;

en gaan over tot de orde van de dag!

1. Sandra Beckerman, SP
2. Ankie Beenen, PvdA
3. Ronald Knegt, CDA
4. Tim Zwertbroek, D66
5. Stieneke van der Graaf, ChristenUnie
6. Ton van Kesteren, PVV
7. Bram Schmaal, Groninger Belang
8. Arjen Nolles, Groen Links
9. Ankie Voerman, Partij voor de Dieren
10. Bé Zwiers, Partij voor het Noorden


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer