Motie: hero­ver­wegen snelheid N361


6 juli 2016

Betreft : heroverweging snelheid op N361

Datum PS : 6 juli 2016

Onderwerp : Realisatiebesluit N361

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-in het voorliggende besluit aanpassingen plaatsvinden op de N361 ter hoogte van Groot en Klein Wetsinge waaronder fietsoversteekplaatsen;

-de toegestane snelheid op de N361 ter plekke 80 km per uur is en zal blijven;

-een groot aantal verkeersongevallen op dat gedeelte van de weg plaatsvinden;

-de weg daar bochtig is en een aantal huizen vlak aan de weg gesitueerd zijn;

-de streekjes Groot en Klein Wetsinge direct aansluiten op de N361.

Overwegende dat:

-omwonenden met steun van de stichting Dorspbelangen en inmiddels ook het college van de gemeente Winsum om een regiem van 60 km vragen;

-er ter plekke een levendig overstekend fiets/wandel verkeer is vanwege de cultuurhistorie en de vele activiteiten in Groot en Klein Wetsinge;

-op diverse plekken in de noordelijke provincies op doorgaande wegen lokaal 60 km regiems zijn;

-dat de N 361 doorhaar ligging beperkingen kent waarbij veiligheid, leefbaarheid en ontsluiting van de cultuurhistorie zwaarwegend moeten zijn;

Verzoeken het college:

-in overweging te nemen om de snelheid ter plekke terug te brengen naar 60 km enover de preciezeinrichting in overleg te gaan met de omwonenden .

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer