Motie: Opdracht tot voort­du­rende moni­toring opper­vlakte-, drink- en grond­water (COA terrein, Ter Apel)


31 mei 2017

Betreft: Opdracht tot voortdurende monitoring oppervlakte-, drink- en grondwater

Datum PS: 31 mei 2017

Onderwerp: Vervuiling ondergrond COA terrein

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • er de afgelopen jaren vanaf 1983 meerdere onderzoeken naar de bodemkwaliteit hebben plaatsgevonden;
  • er, wat arseen en barium betreft, vervuilde grond-locaties bekend zijn boven de interventie waarde;
  • er veel andere schadelijke stoffen in de grond aanwezig zijn, binnen de daarvoor gestelde normen, maar het cumulatieve effect daarvan niet bekend is;
  • het bekend is dat medewerkers van de NAVO een jaar lang geen drinkwater uit de kraan mochten gebruiken tot het moment dat alle leidingen waren vernieuwd;
  • de provincie bevoegd gezag is voor de wet Bodembescherming.

Overwegende dat:

  • wat betreft barium er in het onderzoek van 2013 is geadviseerd te saneren. Hetgeen niet is gebeurd;
  • de locatie met arseen niet afdoende gesaneerd kon worden;
  • er veel onrust is onder (oud)werknemers en zij duidelijkheid willen over de aard van hun klachten en/of de klachten van collega's;
  • de gezondheid van de aanwezige mensen op het terrein niet verzekerd lijkt. Zo is bijvoorbeeld van kinderen bekend dat zij op de grond spelen en alles in hun mond stoppen wat ze tegenkomen.

Verzoeken het college:

  • om een voortdurende monitoring te laten plaatsvinden van het oppervlakte-, drink- en grondwater op verschillende plekken op- en rond het terrein, en zeker ook op de plekken waar barium en arseen boven de interventiewaarde is waargenomen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren

Bé Zwiers, Partij voor het Noorden


Status

Voor

n.v.t.

Tegen

n.v.t.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer