Onderzoek preven­tieve middelen ter voor­koming land­bouw­schade


5 juli 2017

Datum PS: 5 juli 2017

Onderwerp: Voorgenomen goedkeuringsbesluit aanvulling faunabeheerplan

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • er weinig bekend is over de exacte grootte van de landbouwschade die wordt aangericht door de Canadese gans, de kauw en de houtduif;
  • er weinig bekend is over de mate waarin afschot en populatiebeheer bijdragen aan het verminderen van landbouwschade;
  • er weinig bekend is over de meerwaarde van afschot boven andere preventieve middelen inzake het verminderen van landbouwschade

Overwegende dat

  • afschot lijdt tot veel stress, pijn en de dood van veel dieren

Verzoeken het college:

  • zich in de diverse landelijke en interprovinciale gremia, uit te spreken voor meer onderzoek naar het inzetten van preventieve middelen in het voorkomen van landbouwschade;
  • zich tevens in te zetten voor onderzoek naar de effectiviteit van afschot inzake het verminderen van landbouwschade, in onze provincie dan wel daarbuiten

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Partij voor de Dieren
Rikus Brader SP
Dominique de Haas PvdA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer