Motie: moeder en kind


29 juni 2016

Betreft :

Moeder en kind

Datum PS :

29 juni 2016

Onderwerp :

Algemene Beschouwingen Voorjaarsnota

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

-een koe elke 13 maanden het leven moet schenken aan een kalfje om de melkproductie te verzekeren;
-dit kalfje in vrijwel alle gevallen onmiddellijk na de geboorte bij de moeder wordt weg gehaald;
-dit een terugkerend leed is voor het moederdier;
-het voor het kalfje beter is om een aantal maanden samen te zijn met de moeder;
-familiekuddes zijn gericht op een betere weerstand en lagere ziektedruk door rust in de kudde en voldoende ruimte;

Overwegende dat:

-de provincie bezig is met de verduurzaming van de veeteelt, mede om reden van dierenwelzijn;
-de provincie de overgang naar biologische veeteelt wil stimuleren;
het samen zijn van moeder en kind daarbinnen een prima plek zou kunnen vinden;

Verzoeken het college:

Het gesprek aan te gaan met melkverwerkende bedrijven, waarbij het doel zal zijn een stimuleringsregeling te vinden, die boeren in staat stelt koe en kalf tenminste zes maanden bij elkaar te houden;

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede

Partij voor de Dieren

Bé Zwiers

Partij voor het Noorden


Status

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer