Motie Gasvrij Groningen - aange­nomen


28 september 2016

Betreft : Gasvrij Groningen

Datum PS : 28 september 2016

Onderwerp : Actualisatie Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

* De gaswinning en haar gevolgen een enorme impact hebben op onze provincie en haar inwoners;

* echte veiligheid begint bij de bron, het verminderen van de gaswinning;

* De provincie actief wil inzetten op de energietransitie;

* PS dit ook bevestigd heeft in een aangenomen motie van de Christen Unie van 24 juni 2015;

* er geld beschikbaar is voor lokale initiatieven richting duurzaamheid;

Overwegende dat:

* de verschillende partijen het er over eens zijn dat we zo snel mogelijk van het gas af moeten;

* dit fraai geconcretiseerd kan worden middels het creëren van gasvrije woningen, waarvan er op dit moment ruim 2000 zijn in Nederland;

* het creëren van gasvrije woningen en wijken een krachtig symbool is voor het feit dat het onze provincie menens is met het verminderen van de gaswinning en de noodzaak daarvan;

Verzoeken het college:

* Om over het gasvrij maken van huizen, straten en hele wijken het gesprek aan te gaan met dorpen en gemeentes in onze provincie;

* als signaal naar onze provincie en de rest van het land dit ook als het “gasvrij maken van woningen en wijken” te benoemen;

* over de realisatie hiervan in overleg te gaan met Grunneger Power, de GREK en de NMFG;

* deze uitdaging ook neer te leggen bij de andere provincies;

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

H.A. Meendering

GroenLinks

De originele motie, zoals deze is ingediend en aangenomen, vindt u hier: http://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/16778cd0-9d92-47eb-999d-0d06c6135b25/d5f8f842-d2be-4ebb-98df-ab2e888977d8:16778cd0-9d92-47eb-999d-0d06c6135b25/Motie%20Gasvrij%20Groningen.pdfStatus

Voor

D66, GroenLinks, PartijvoordeDieren, PvdA, SP, ChristenUnie

Tegen

CDA, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PVV, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer