Motie: Niet intensief, maar biolo­gisch


22 maart 2017

Betreft: Niet intensief, maar biologisch

Datum PS: 22 maart 2017

Onderwerp: Motiedebat openstellingsbesluit POP3 Landbouw

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

 • op 16 december 2015 de motie ‘Intensieve Veehouderij’ van het CDA en de CU is aangenomen;
 • de motie opdroeg tot een regeling om ruimte te bieden aan verduurzaming;
 • ter uitvoering van de motie het college in overleg met LTO-Noord een specifieke openstelling van het POP-3 opgesteld heeft;
 • met deze openstelling een subsidiebedrag van twee miljoen euro is gemoeid;
 • de genoemde regeling was opengesteld tot en met 14 maart 2017 en inmiddels is gesloten.

Overwegende dat:

 • de motie ‘Intensieve Veehouderij’ opdroeg om zowel met de sector als de natuur- en milieuorganisaties tot een regeling te komen;
 • er nauw overleg is geweest met LTO-Noord, maar niet met de natuur- en milieuorganisaties;
 • het college inzet op stimulering van biologische landbouw, conform het Collegeakkoord ‘Vol vertrouwen”;
 • staten en college hebben aangegeven dat de intensieve veehouderij richting de biologische sector dient te bewegen;
 • door de specifieke openstelling en de inzet van deze subsidie niet biologische maar intensieve veehouderijen gestimuleerd worden.

Verzoeken het college:

 • In de toekomst geen subsidies meer te verstrekken aan de intensieve veeteelt, tenzij de ondernemer aantoonbaar maakt over te willen stappen naar het biologisch houden van de dieren.
 • (Europese) subsidies daarvoor te zoeken en aan te wenden, zodat het voor ondernemers gemakkelijker wordt om over te stappen.

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman,

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, PartijvoorhetNoorden, PvdA

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PVV, SP, VVD, ChristenUnie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer