Goede moni­toring


5 juli 2017

Datum PS : 5 juli 2017

Onderwerp: Voorgenomen goedkeuringsbesluit aanvulling faunabeheerplan

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld onderwerp;

Constaterende dat:

  • in de Verordening Natuurbescherming Artikel 5.4 Eisen aan faunabeheerplan, onderdeel g, de volgende passage is opgenomen: “per diersoort een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken, en schade te voorkomen;”
  • met voornoemde term “noodzaak van de handelingen’ aan geconstateerde of te verwachten landbouwschade wordt gerefereerd;
  • deze gegevens bij deze aanvulling op het faunabeheerplan onvoldoende zijn aangeleverd

Overwegende dat:

  • deze gegevens wettelijk verplicht zijn op basis van de Wet Natuurbescherming die 1 januari 2017 in werking is getreden;
  • dat een gunstige staat van instandhouding van een soort niet bewaakt kan worden zonder juiste cijfers over populatiegroottes;

Verzoeken het college:

  • toe te zien op een objectieve monitoring van afschot, van populatiegroottes en van schade;
  • deze gegevens jaarlijks in een overzicht aan de staten te doen toekomen

en gaan over tot de orde van de dag!

Kirsten de Wrede Partij voor de Dieren

Dominique de Haas PvdA


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer