Geen gaswinning bij Rottu­mer­plaat


15 november 2017

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Constaterende dat:

  • een groot gasveld is gevonden ten noordwesten van Rottumerplaat, d.w.z. op korte afstand van Unesco werelderfgoed De Waddenzee;
  • dit gasveld met 57 miljard kuub gas de grootste gasvondst in Nederland in 25 jaar tijd is;
  • dit gasveld commercieel interessant heet voor het consortium Hansa Hydrocarbons, Oranje-Nassau energie en Energie Beheer Nederland;
  • Engie haar eerdere plannen voor gaswinning in het gebied gestopt heeft, mede vanwege grote maatschappelijke weerstand tegen gasboringen bij de Waddeneilanden.

Overwegende dat:

  • gaswinning uit dit grote gasveld een potentieel grote impact heeft op het Waddengebied;
  • gaswinning onder het Wad een forse bodemdaling onder de Waddenzee ten gevolge heeft waardoor ondiepe stukken zee en zandbanken verdwijnen;
  • verschillende dieren hiervan afhankelijk zijn voor hun rust en voedsel;
  • privaat winstbejag niet ten koste mag gaan van de leefomgeving van mens en dier.

Verzoeken GS:

  • de verantwoordelijke minister op te roepen geen toestemming te geven voor proefboringen en/of gaswinning uit het ontdekte gasveld boven Rottumerplaat,

en gaan over tot de orde van de dag!

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

PartijvoordeDieren, ChristenUnie, D66, GroenLinks, GroningerBelang, PartijvoorhetNoorden, PvdA, SP

Tegen

CDA, PVV, VVD

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer