Voor­dracht actu­a­li­satie Omge­vings­visie en Omge­vings­ver­or­dening


26 januari 2022

Voorzitter,

Het betreft hier een beleidsluwe, administratieve wijziging van de begrenzing van het NNN. Deze leidt niet tot een afname van het totale areaal. Wij kunnen instemmen met de voordracht. Daarbij wel een drietal kanttekeningen.

Wij zijn verheugd dat de haas van de vrijstellingenlijst is gehaald. Het commentaar van LTO in de nota zienswijzen, en uw reactie daarop, baart ons wel zorgen. U gaat er vanuit dat agrariërs voordat ze in de tractor stappen een zorgvuldige controle uitvoeren op de aanwezigheid van beschermde diersoorten, en zo voldoen aan de zorgplicht. Uit de inspraakreactie van de LTO blijkt dat dit in de dagelijkse praktijk als tijdrovende rompslomp wordt gezien, dus het laat zich raden hoe grondig de velden en akkers geïnspecteerd worden. Dan is het wel makkelijk dat men zich kan verschuilen achter de term ‘niet opzettelijk’. Laksheid in perceelscontrole leidt waarschijnlijk tot talloze extra slachtoffers, niet alleen van hazen maar ook van bijv. reeën en grondbroeders. Hazen en konijnen worden in voortbestaan bedreigd, des te meer reden om zorgvuldig met de populaties om te gaan.
Welke mogelijkheden ziet het College om agrariërs nogmaals nadrukkelijk te wijzen op deze plicht, en ook enige vorm van controle uit te oefenen op de uitvoering?

Wij zijn blij dat het vangen en verplaatsen van steenmarters niet langer is toegestaan, maar vragen ons wel af of dit niet onbedoeld gaat leiden tot het vaker doden van steenmarters in bewoond gebied. Overlast door steenmarters kan met heel simpele maatregelen worden voorkomen. Tegelijkertijd is het zeer teleurstellend dat het College onlangs toestemming gaf voor het vangen en vervolgens doden van steenmarters in weidevogelgebieden. Hiervoor worden vangkooien ingezet met ernstig dierenleed tot gevolg.

Voor wat betreft de sloten in Middag-Humsterland: hier hebben gemeente en provincie in het verleden duidelijk steken laten vallen. Illegaal gedempte sloten zijn gelegaliseerd en er is nauwelijks gehandhaafd, wat heeft geleid tot verlies van natuurwaarden. Ook nu worden er opnieuw 9 gedempte sloten zomaar van de kaart met karakteristieke sloten geveegd in plaats van werk te maken van herstel. Er is nog maar een fractie over van de rijkdom aan natuur- en landschapswaarden ten opzichte van vroeger. Wij krijgen de indruk dat de provincie meewerkt aan het sluipenderwijs knippen en knabbelen, al dan niet onder invloed van gemeenten of grondgebruikers. Dit gezegd hebbende, zullen wij instemmen met de voordracht met de kritische kanttekening dat er nog heel wat tandjes bijgezet moeten worden om dieren en natuur in Groningen de ruimte te geven die nodig is.

De Partij voor de Dieren hoopt dan ook dat onze nieuwe minister gaat werken aan reparatie en uitbreiding van het Natuur Netwerk, óók in Groningen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage extra Statenvergadering verhoging gaswinning en subsidie verduurzaming

Lees verder

Bijdrage Financiering Shine medical Veendam (wensen en bedenkingen)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer