Uitbreiding zoek­ge­bieden groot­schalige wind­parken


29 januari 2014

Voorzitter,

We staan hier voor een ingrijpende keuze. Haast een onmogelijke keuze. We moeten zo snel mogelijk af van kolen en gas. Dat bespreken we vanavond nog uitvoerig. Een transitie naar hernieuwbare energie is heel hard nodig. Energie uit wind, zon, water bijvoorbeeld. Maar wat ons betreft alleen mits hierbij geen gevaar of ernstige overlast voor mens, dier en landschap gecreëerd wordt.

En daar is nog veel onduidelijkheid over. Voorzitter, de Partij voor de Dieren, keurt het absoluut af dat het college een zorgvuldige afweging voor alternatieve locaties voor grootschalige opwekking van windenergie achterwege laat, om vertraging te voorkomen. Maar ook voor de nieuwe uitbreidingslocaties wordt deze afweging geschrapt. Nieuwe locaties die niet in beeld waren bij de eerder uitgevoerde afweging van alternatieven en waarvoor dus ook geen MER is uitgevoerd, om de gevolgen voor de omgeving in beeld te brengen.

Voorzitter, de grootschalige opwekking van windenergie kan enorme gevolgen hebben voor de omgeving. Zowel mens, als dier, als landschap kunnen figuurlijk, maar ook letterlijk beschadigd worden. Dat vraagt om een zorgvuldige afweging in zoekgebieden, zeker wanneer alternatieve, dunbevolkte locaties met minder kwetsbare natuur bij voorbaat worden uitgesloten. Dat dit meer tijd en moeite kan kosten, is daarbij wat ons betreft van ondergeschikt belang. Neem bijvoorbeeld de uitbreidingslocatie in de Emmapolder. Een windpark van enorme omvang, direct grenzend aan natuurgebieden de Ruidhorn en de Waddenzee, niet vergelijkbaar met een industriële omgeving, zoals de Eemshaven. De Raad van State heeft enkele jaren geleden al geoordeeld dat niet met zekerheid kon worden vastgesteld dat de bouw van 17 windturbines de natuurlijke kenmerken van het gebied niet aantasten. Dit gebied verdient een zorgvuldige afweging, en daarvoor is onderzoek naar de effecten nodig, bijvoorbeeld in vorm van een plan-m.e.r.

Daarom dien ik de volgende motie in.

Voorzitter, Zo'n onderzoek is hard nodig. Zeker nu de locatiekeus onder de werking van de Crisis- en Herstelwet te laten vallen. Deze wet zet regels die milieu, natuur en een leefbare omgeving beschermen buiten spel en beperkt de inspraakmogelijkheden van burgers en organisaties tot een absoluut minimum. Dit is volgens ons niet de oplossing voor het versnellen of het verbeteren van de besluitvorming. Zorgvuldigheid is daarvoor de oplossing. De gedeputeerde heeft aangegeven dat de Crisis- en Herstelwet nauwelijks nadelige gevolgen heeft voor burgers of omgeving. Hij heeft ook aangegeven dat de N33 niet onder de Crisis- en Herstelwet zou vallen. Kan het college aangeven of hij nog steeds achter deze uitspraak staat, nu uit een brief van de minister aan de tweede kamer gebleken is dat in ieder geval een deel van dit antwoord onjuist is?

Voorzitter, doordat het College door de koker van de drie zoekgebieden heeft gekeken naar uitbreidingmogelijkheden, zijn gebieden met wellicht minder nadelige effecten op mens en dier buiten beschouwing gebleven. Het voorstel van de Coöperatie Windcluster Midwolda/Nieuwwolda past bijvoorbeeld in de nieuwe kaders van participatie en compensatie en kan de druk voor windenergie op het Waddengebied verlichten. Door niet naar alternatieve locaties te kijken, sluiten we dergelijke mogelijkheden bij voorbaat al uit. Wij staan daar niet achter.

De gedeputeerde zei in de commissie hierover, vrij vertaald:

We hebben zoekgebieden aangewezen, want alle andere alternatieven zijn niet geschikt, omdat ze buiten de zoekgebieden liggen. En daar houden we aan vast, omdat we zoekgebieden niet uitbreiden. Althans, we breiden twee gebieden wel uit, maar het derde gebied niet. In ieder geval niet totdat er blijkt dat er dwingende redenen zijn waarom dat niet zou kunnen. En of er dwingende redenen zijn, dat weten we niet, omdat we daar niet naar kijken. Tsja, daar is geen speld tussen te krijgen.

Voorzitter, zonder inzicht te hebben in directe en indirecte gevolgen van windmolens voor mens en dier, zonder inzicht in mogelijke oplossingen om deze gevolgen te verkleinen en zonder kennis van alternatieve locaties, kunnen wij geen zorgvuldige afweging maken. Ik zou graag een duidelijke reactie horen van het college en de bereidheid om gevolgen alsnog beter in kaart te krijgen. Want er is volgens de Partij voor de Dieren een noodzaak om de gaskraan dicht te draaien en in te zetten op andere energiebronnen. We zouden het jammer vinden als we tegen het voorstel van het college moeten stemmen, maar als wij niet in staat worden gesteld om een zorgvuldige afweging te maken, dan hebben we geen andere keus.

Dank u wel.

Tweede termijn

We constateren dat de gedeputeerde vasthoudt aan het voorstel en niet open staat voor voostellen of kritiek uit de provinciale staten. Hij wijst op de strakke planning en het spoorboekje van IPO en het rijk. hij wil niet meer ruimte bieden, omdat we dan wel eens meer windenergie kunnen produceren dan afgesproken 850 MW. Alle onderzoeken naar gevolgen, zoals een MER, moeten daarna nog worden uitgevoerd. De kans dat de locaties ongeschikt zijn, zoals bij de Emmapolder en de Waddendijk, neemt het college voor lief. Evenals de vertraging die hiermee gemoeid is. Het college verkiest hiermee het niet halen van de doelstelling boven het wel halen, of zelfs het overschrijden van de doelstelling. Dat vinden we onbegrijpelijk.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer