Mega­stallen commis­sie­ver­ga­dering Omgeving en Milieu


14 maart 2012

De schaalvergroting in vee-industrieland in Groningen gaat heel snel. Zowel bij kippen, varkens als rundvee is het aantal bedrijven in tien jaar met gemiddeld een derde afgenomen, terwijl het aantal dieren is toegenomen. Als we hiermee doorgaan, dan is er straks geen weg meer terug.

Vorige week benadrukte de gedeputeerde dat de provincie alleen gaat over de landschappelijke inpassing, en dat dat ons enige sturingsmechanisme is. Echter, middels ons ruimtelijk ordeningsbeleid is de provinciale overheid juist DE bestuurslaag die kan en mag sturen in de veehouderij en duurzaamheidsvraagstukken. Of deze provincie dat WIL, dat is de centrale vraag. Als wij als provincie mogelijkheden hebben om Groningen vrij te houden van giga-dierenbedrijven, omdat een meerderheid van de bevolking, inclusief agrariers, die megastallen niet wil, laten we die verantwoordelijkheid dan nemen!

Binnenkort start de Groninger Dialoog, met als doel om Groningen koploper te laten worden op het gebied van verduurzaming van de landbouw. De brief over de stropakconferentie vermeldt dat het anders moet in de landbouw, en dat de ontwikkeling naar een duurzame, diervriendelijke landbouw onderzocht zal gaan worden.
Dus hoe zit het nu, gaan we slechts over de landschappelijke inpassing? Of gaan we proberen werkelijk koploper te worden op het gebied van een duurzame landbouw? Dat laatste vraagt van de provincie een stimulerend beleid voor koplopers, en een begrenzing voor plannen in de verkeerde richting. Het is toch niet meer dan logisch dat er nu een pas op de plaats gemaakt wordt zodat er geen onomkeerbare besluiten genomen worden die straks na de dialoog onwenselijk blijken te zijn?

Ook refereren wij met nadruk aan de oproep van Bleker om te wachten op de uitkomsten van de Gezondheidsraad, en het vorige week door Bleker aangekondigde wetsvoorstel waarin grenzen worden gesteld aan de het maximaal aantal te houden dieren op 1 bedrijfslocatie. Wij zijn van mening dat Blekers oproep serieus dient te worden opgepakt, en dat wij dus een standstill moeten instellen totdat het wetsvoorstel en het Gezondheidsraadrapport bekend zijn. Is de gedeputeerde hiertoe bereid?

Daarnaast willen wij de provincie dringend vragen te gaan uitdragen dat we een proces starten om te bepalen hoe Groningen koploper in duurzame landbouw kan worden, en dat wij om die reden nu geen nieuwe aanvragen voor uitbreiding of nieuwbouw in behandeling zullen nemen, ook niet in de groene gebieden. Dit in afwachting van de uitkomsten van dit proces.
Dat wij verder bij lopende aanvragen opnieuw in overleg willen met de betrokken bedrijven om te bespreken op welke manier lopende plannen kunnen worden omgezet naar plannen die aan de toekomstige nieuwe criteria voldoen. Is de gedeputeerde hiertoe bereid?

De Partij voor de Dieren vindt het van het grootste belang dat de Groningse dialoog een ware maatschappelijke dialoog wordt waar ook burgers, dierenwelzijnsgroepen en natuurorganisaties volwaardige gesprekspartners zijn. Zij zijn in de landelijke dialoog niet tot nauwelijks bij de discussie betrokken. Is er inmiddels al een organisatie gevraagd om bij de stropakconferentie de dierenwelzijnsbelangen te vertegenwoordigen?

Tenslotte, de Partij voor de Dieren zal blijven pleiten voor een veehouderij waarin dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen en waar dierenwelzijn centraal staat. Schadelijke effecten voor volksgezondheid en milieu zijn onacceptabel.
De Partij voor de Dieren wil onze provincie leefbaar houden. Wij willen geen provincie die volstaat met grote stallen waarin dieren massaal op elkaar worden gepropt om zo maximaal mogelijk inkomsten te kunnen verwerven.

Verder zou ik graag de heer Keurentjes een kopie overhandigen van een deel van een verslag van een overleg in de Tweede Kamer waarin Bleker uitspraken doet over de dierrechten. Meneer Keurentjes vroeg mij in de Statenvergadering naar de bron van mijn opmerking over de dierrechten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer