Mega­koei­enstal Vlagt­wedde


21 maart 2012

Zoals eerder door de Partij voor de Dieren is betoogd laten wij vandaag opnieuw weten dat wij niet begrijpen dat er serieus wordt overwogen om een plan voor een gigastal met 1990 koeien en kalveren toe te staan in onze provincie.

Om te beginnen willen wij benadrukken dat wij het van groot belang vinden dat in de melkveehouderij van de toekomst hoge eisen worden gesteld aan dierenwelzijn, en daar hoort wat ons betreft verplichte weidegang bij, inclusief schuilmogelijkheden (in de vorm van bomen of een schuilstal).
Koeien moeten hun natuurlijke gedrag kunnen uitoefenen. Het zijn graasdieren die zich vrij moeten kunnen bewegen, gras moeten kunnen grazen en in het weiland moeten kunnen liggen herkauwen. En dan niet enkele dagen per jaar maar regelmatig.
Bij weidegang is het welzijn en de gezondheid van koeien in de regel beter (onder meer doordat koeien meer bewegen). Verder zorgen koeien in de wei voor een rijker landschap, meer weidevogels en andere biodiversiteit.
Bij een bedrijf met 1990 koeien is het onmogelijk om alle koeien regelmatig weidegang te bieden.
Wij dienen daarom een motie in om te laten inventariseren hoe middels provinciale bestuurlijke instrumenten weidegang gestimuleerd kan worden.
Het Statenlid van de VVD gaf zojuist tijdens de vergadering aan dat, mocht reïncarnatie bestaan, en zou ze als koe terugkeren in een volgend leven, dat zij dan geen probleem zou hebben om als koe in een stal van de heer Buijs in Vlagtwedde terug te keren. Ik hoop dat ik in het geval van reïncarnatie als koe terecht zal komen in een moderne kleine koeienstal waar weidegang wordt geboden aan de koeien, waar kalfjes bij de koeien mogen blijven en waar koeien ouder mogen worden dan 6 jaar.

Een omslag naar diervriendelijker en duurzame landbouw is noodzakelijk, daar is iedereen het over eens. Dit is ook gebleken in de verschillende onderzoeken die vorig jaar zijn gedaan. Grootschalige industriële veehouderij heeft geen toekomst in Nederland. Ook landbouworganisaties onderschrijven deze visie.
In de vergadering wordt telkens gezegd dat het belangrijk is om een betrouwbare overheid te zijn (en dus niet tijdens lopende procedures de regels aan te passen), maar is het niet minstens zo belangrijk om je handelwijze aan te passen als er sprake is van voortschrijdend inzicht?

In ons eigen POP staat: 'Er vindt een accentverschuiving plaats naar duurzame landbouw, met meer aandacht voor de kwaliteit van voedsel, voedselveiligheid, dierenwelzijn en omgeving'.

Wij zijn van mening dat een industrieel melkveebedrijf met 1990 dieren in stallen van in totaal 10 hectare niet valt onder duurzaam. Deze schaalvergroting is buiten proporties en is iets waar de Partij voor de Dieren tegen zal strijden.
Wij hebben bovendien als provincie een verantwoordelijkheid om te luisteren naar de bevolking die zorgen heeft over volksgezondheid, duisternis, schone lucht, verkeersveiligheid en sociale cohesie. Om te luisteren naar de bevolking die zorgen heeft over welk beeld de provincie heeft over wat een aantrekkelijk landschap is, en dat dit niet strookt met hun eigen beleving.

Bleker heeft aangegeven dat hij voor de zomer met een wet zal komen waarin hij een begrenzing zal aangeven voor de dieraantallen in de vee-industrie. Hij noemde in een filmpje dat hierover ging koeienstallen met 300, 400 en 500 koeien. Wij nemen aan dat zelfs Bleker zich realiseert dat een koeienstal met 1990 koeien niet door de maatschappij wordt geaccepteerd en dat hij deze aantallen om die reden niet noemt.

Een van de vertalingen van de term intensieve veehouderij is “een fabrieksmatige en grootschalige vorm van veeteelt, die streeft naar een zo groot mogelijke productie”
De plannen die de heer Buijs heeft met zijn bedrijf en met zijn koeien voldoet volledig aan deze beschrijving.
Wij zijn van mening dat melkveehouderij waarbij koeien in gebouwen worden gehouden onder de intensieve veehouderij zou moeten gaan vallen, zodat daarmee middels de Provinciale Omgevingsverordening grenzen kunnen worden gesteld aan de grootte en vestigingsvoorwaarden van melkveebedrijven.
Daartoe dienen wij een motie in.

De Partij voor de Dieren vindt dat er nu een pas op de plaats moet worden gemaakt, omdat het proces nog gaande is met betrekking tot de door ons gewenste koploperpositie in duurzame landbouw. Wij roepen u dan ook op om alle verdere besluitvorming op te schorten totdat de uitkomsten van a. de gezondheidsraad, b. het wetsvoorstel van Bleker en c. de Groninger dialoog bekend zijn. Wij dienen hiertoe een motie in.
Ten tweede willen wij u vragen om bij lopende aanvragen opnieuw in overleg te treden met de betrokken bedrijven om te bespreken op welke manier lopende plannen kunnen worden omgezet naar plannen die aan de toekomstige nieuwe criteria voldoen. Daartoe dienen wij een motie in.

Tenslotte, wil ik zeggen dat ik blij ben dat het Statenlid van de SP Marianne Thieme’s slotzin heeft overgenomen (hij zei namelijk aan het eind van zijn betoog: “voorts ben ik van mening dat de bio-industrie moet worden afgeschaft”)
En, in het licht van voedselzekerheid en een eerlijke wereldvoedselverdeling pleiten wij voor het verminderen van de consumptie van dierlijke producten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer