Bijdrage voor­dracht PIP windpark Eemshaven-West fase 1


21 september 2022


Voorzitter,

Wij hebben kennis genomen van de stukken en willen een compliment geven voor de zeer uitgebreide informatie en onderzoeken. Ook is de Partij voor de Dieren blij dat dit windpark, net als alle andere parken die sinds vorig jaar juli vergund zijn of worden, gebruik gaan maken van een stilstandvoorziening.

Wel vinden wij het jammer dat de provincie de laatste bevindingen van Bureau Waardenburg niet opnieuw langs de Commissie MER heeft gestuurd, gezien het heldere oordeel van de Commissie:

Ik citeer:

‘Hiermee moet de conclusie zijn dat alle alternatieven nu niet uitvoerbaar zijn binnen de Wet natuurbescherming, omdat er geen maatregelen in beeld zijn gebracht om de verstoringseffecten te voorkomen en ook niet is ingegaan op de haalbaarheid van de ADC-toets. De Commissie verwacht wel dat de alternatieven uitvoerbaar te maken zijn door ze bijvoorbeeld richting het zuiden te verplaatsen.’

Nu bevinden we ons in een situatie waarin de Staten worden gevraagd te besluiten over een plan waarvan de Commissie MER betwijfelt of er geen schadelijke effecten optreden en stelt dat het niet voldoet aan de wet.

De Commissie adviseert om, voorafgaand aan het besluit over de windturbines, de verstoringseffecten worst case uit te werken en vervolgens een of meer alternatieven te beschrijven die uitvoerbaar zijn binnen de Wet natuurbescherming.

Dat eerste advies is opgevolgd, maar dit college weigert om die alternatieven uit te werken.

Bureau Waardenburg stelt, na een aanvulling op de passende beoordeling, dat voorkomen van natuurschade wél afdoende is aangetoond en de provincie volgt deze lijn. Het college is van mening dat de nu beschikbare natuur- en milieu-informatie voldoende is om dit besluit te nemen en dat de juridische risico’s beperkt zijn.

Is dan de eerste prioriteit van dit college dat er geen juridische nasleep optreedt, of staat het sparen van wadvogels bovenaan uw lijstje?

Vraag aan het College: waarom bent u niet bereid om het plan nog zodanig bij te stellen totdat het voor de natuur meest optimale alternatief is gevonden? Is dit uit haast geboren, omdat die stroom immers hard nodig is?

En waar komt uw vertrouwen vandaan dat dit juridisch wel snor zit? Denkt dit college dat geen van de natuurorganisaties de moeite neemt om bezwaar in te dienen?

Voorzitter, hoewel de Partij voor de Dieren volkomen doordrongen is van de noodzaak om meer duurzame energie op te wekken, en de haast die daarbij geboden is, blijven wij van mening dat dit niet ten koste mag gaan van kwetsbare natuur. Onze provincie heeft een grote verantwoordelijkheid bij bescherming van de unieke Waddennatuur, en mag daar niet nonchalant mee om gaan. Als wij instemmen met dit besluit, wordt er (mogelijk) alweer een stukje ingeleverd op de natuurkwaliteit. En er worden al zoveel ingrepen gestapeld waarvan gezegd wordt: ach, het valt wel mee, het is maar een klein hapje dat we uit het Waddengebied nemen. Maar alles bij elkaar optellend valt het níet mee, er wordt er onherstelbare schade toegebracht aan een natuurgebied dat zijn gelijke niet kent in Europa.

Interessant voor jou

Bijdrage startdocument RES 2.0

Lees verder

Bijdrage Statenvergadering Koersdocument

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer