Bijdrage start­do­cument RES 2.0


21 september 2022

Voorzitter,

De provincie Groningen moet we ambitieus aan de slag gaan met de verduurzaming van onze samenleving. De inwoners van onze provincie willen namelijk onafhankelijk zijn van corrupte staten als bijvoorbeeld Rusland, Qatar en Saudi Arabi├ź voor import van fossiele brandstof. We willen wonen in warme, goed ge├»soleerde huizen waarmee waardoor er energie wordt bespaard en waardoor we goedkoper kunnen wonen. We zijn kwetsbaar in de delta Nederland, kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering in een provincie die grotendeels onder de zeespiegel ligt.

En volgens mij ziet het college dit ook zo, voorzitter. Waarom neemt de provincie dan zo weinig initiatief om de energietransitie en het bijbehorende ruimtelijke vraagstuk te sturen?

Terugkomend op bijvoorbeeld de zonneladder. De provincie dwingt dit principe niet af, dus laat het dan ook aan de markt over. Onze schaarse ruimte waar moet worden geboerd, waar natuur moet komen, waar huizen moeten worden gebouwd, dat wordt nu stapsgewijs gebruikt om zonneweiden te plaatsen. Het is onze fractie een doorn in het oog.

De RES 1.0 was een optelsom van projecten en plannen waar de gemeenten mee kwamen. De RES 2.0 bevat straks een optelsom van de warmtevisies van gemeenten. Voorzitter, Waar spreekt de ambitie van dit college? Waar spreekt de verantwoordelijkheid voor de regie op inpassing in ruimte?

Hoe gaat de provincie met gemeentes stimuleren dat er minder energie wordt gebruikt? We lezen het nergens terug.

Wat betreft Partij voor de Dieren komt er verder geen warmtetransport vanuit Oost Groningen naar de stad. Door de aanleg van een dergelijk warmtenet wordt een perverse prikkel gegeven om de fossiele industrie in stand te houden. Die bedrijven die restwarmte leveren moeten namelijk blijven stoken om warmte te blijven leven terwijl we op weg zijn naar een toekomt gericht op afschaling van deze activiteiten. Net als biomassa op papier groen, maar we weten toch hopelijk nu beter? Dit vraag ik aan alle partijen die serieus klimaatverandering tegen willen gaan.

Nog even over de participatie. Er staat in het Startdocument niets over hoe het participatietraject eruit gaat zien als inwoners en belangen van ontwikkelaars tegenover elkaar komen te staan. Welke belangen prevaleren? En is dat ook afhankelijk van in welke gemeente je woont?

Verder willen wij terugzien dat dit college bovenal leiding neemt als het gaat om het versterken van het momenteel overbelaste stroomnet. Daar moet in een Startdocument aandacht aan worden besteed.

En dat brengt ons tot slot op onze laatste punt: we hebben nu een paar inhoudelijke punten meegegeven in onze woordvoering om mee te nemen in het komende traject. Wat gaat het college hier verder mee doen? Wat gaan wij terugzien van onze inbreng in het uiteindelijke uitvoeringsprogramma?

Interessant voor jou

Bijdrage koersdocument provinciale omgevingsvisie

Lees verder

Bijdrage voordracht PIP windpark Eemshaven-West fase 1

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer