Vragen betref­fende uitzetten karpers


Indiendatum: feb. 2015

Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS op grond van artikel 46 van het Reglement van Orde.

Geacht college,

De Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe heeft onlangs geleden honderden karpers uitgezet in Groningen, onder andere in afgesloten wateren in Lettelbert, Stadskanaal, Veendam en Winschoten.

In het kader van het ‘Karperproject 2015’ heeft de Hengelsportfederatie, in samenwerking met onder andere Waterschap Noorderzijlvest en Waterschap Hunze en Aa’s een uitzetproject voor karper opgestart voor enkele scheepvaartkanalen in Groningen.[1] Hierbij worden karpers uitgezet in kanalen ‘om te bekijken of de karper vanuit de kanalen de aangrenzende ecologisch waardevolle wateren intrekt’. In de Kaderrichtlijn Water wordt gesteld dat karpers de waterkwaliteit kunnen aantasten door bodemwoeling, met als gevolg vertroebeling. Toch worden in Groningen karpers uitgezet in wateren met open verbinding naar KRW-waterlichamen. De Partij voor de Dieren beoordeelt dit al seen soort Russische roulette.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden stelt in een rapport dat karpers, zeker als ze in hoge dichtheden worden uitgezet, schade kunnen toebrengen aan het ecosysteem[2]. De karper kan zich nauwelijks zelf voortplanten, daarom worden steeds opnieuw karpers uitgezet. Volgens bovengenoemd rapport is het uitzetten van karpers o.a. in strijd met het Beleidsbesluit binnenvisserij.

Wij stellen u graag de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de mogelijke nadelige ecologische effecten van het uitzetten van karpers en hoe beoordeelt u deze voor onze provincie?
  2. Is het uitzetten van karpers en andere kweekvissen ten behoeve van sportvisserij volgens u in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom wordt er niet gehandhaafd?
  3. Klopt het dat voorafgaand aan het het uitzetten van karpers in afgesloten wateren geen onderzoek wordt gedaan naar de aanwezige flora en fauna in het betreffende water, en de (mogelijke) invloed die karpers daar op kunnen hebben, en hoe beoordeelt u dit?
  4. Acht u het wenselijk dat een vissoort wordt uitgezet die zichzelf niet of nauwelijks kan voortplanten c.q. handhaven, puur voor het gerief van sportvissers, en kunt u dit toelichten?
  5. Is er overleg met de provincie geweest over het ‘karperproject 2015’, c.q. heeft het provinciebestuur toestemming gegeven voor het uitzetten van karpers in de kanalen? Zo ja, wat is hiervoor de motivatie?
  6. Hoe beoordeelt u het uitzetten van karpers in open, met elkaar in verbinding staande wateren, gezien de risico’s die dit met zich meebrengt voor (zeer) kwetsbare beschermde soorten, en met oog op de KRW-verplichtingen en – beoordelingen?
  7. Bent u van mening dat de karper een inheemse vissoort of exoot is, en kunt u dit toelichten? Hoe beoordeelt u het uitzetten in het licht van het exotenbeleid?
  8. Wordt bij het uitzetten van karpers gewerkt met a. een (provinciaal of regionaal) visplan waar het uitzetten aan moet voldoen, en b. een kaart waarop de wateren staan aangegeven waar absoluut geen karpers ( en andere vissoorten) mogen worden uitgezet? Zo ja, waar is deze informatie in te zien? Zo nee, waarom is het werken met visplan en bijbehorend kaartmateriaal niet verplicht?

Met vriendelijke groet,

Kirsten de Wrede

[1] http://www.vissen.nl/belangenbehartiging/projecten/karperproject-2015.html

[2] http://www.veldwerkplaatsen.nl/bestanden/Rapport_Richtlijnen_uitzetten_vis.pdf

Indiendatum: feb. 2015
Antwoorddatum: 24 apr. 2015

Geachte mevrouw De Wrede,

Per brief van 18 februari 2015 (ontvangen 20 februari 2015) heeft u schriftelijke vragen gesteld over het uitzetten van karpers in de provincie Groningen. Hierbij ontvangt u de antwoorden op uw vragen over het uitzetten van karpers

Vraag 1. Bent u bekend met de mogelijk nadelige ecologische effecten van het uitzetten van karpers en hoe beoordeelt u deze voor onze provincie?

Antwoord: Karperachtigen kunnen onder bepaalde omstandigheden nadelige ecologische effecten hebben op de waterkwaliteit. De waterschappen zijn primair verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van ons oppervlakte water. Zij hebben beleid voor het uitzetten van karpers. Het is niet aan ons hierover te beslissen.

Vraag 2. Is het uitzetten van karpers en andere kweekvissen ten behoeve van sportvisserij volgens u in lijn met de geldende wet- en regelgeving, en kunt u dit toelichten? Zo nee, waarom wordt er niet gehandhaafd?

Antwoord: Wij zijn niet het orgaan dat primair toezicht houdt op het uitzetten van karpers. Wij vertrouwen er op dat de waterschappen en de Hengelsportfederatie handelen binnen het wettelijk kader.

Vraag 3. Klopt het dat voorafgaand aan het uitzetten van karpers in afgesloten wateren geen onderzoek wordt gedaan naar de aanwezige flora en fauna in het betreffende water, en de (mogelijke) invloed die karpers daar op kunnen hebben, en hoe beoordeelt u dit?

Antwoord: De waterschappen monitoren hun wateren in het kader van beheer en onderhoud. De waterschappen zijn voldoende deskundig om op basis van deze informatie juist te handelen.

Vraag 4. Acht u het wenselijk dat een vissoort wordt uitgezet die zichzelf niet of nauwelijks kan voortplanten c.q. handhaven, puur voor het gerief van sportvissen, en kunt u dit toelichten.

En vraag 5. Is er overleg met de provincie geweest over het 'karperproject 2015', c.q. heeft het provinciebestuur toestemming gegeven voor het uitzetten van karpers in de kanalen? Zo ja, wat is hiervoor de motivatie?

Antwoord vragen 4 en 5: Het uitzetten van vissen ten behoeve van sportvissen betreft niet onze bevoegdheid. Er is geen overleg met ons geweest over het uitzetten van karpers.

Vraag 6. Hoe beoordeelt u het uitzetten van karpers in open, met elkaar in verbinding staande wateren, gezien de risico's die dit met zich meebrengt voor (zeer) kwetsbare beschermde soorten, en met oog op de KRW-verplichtingen en - beoordelingen?

Antwoord: zie het antwoord op vraag 3.

Vraag 7. Bent u van mening dat de karper een inheemse vissoort of exoot is, en kunt u dit toelichten? Hoe beoordeelt u het uitzetten in het licht van het exotenbeleid?

Antwoord: Karper is een verzamelnaam van diverse karperachtigen. Een deel hiervan is oorspronkelijk inheems zoals de gewone karper, maar het betreft ook exotische soorten. Exoten vormen niet bij voorbaat een probleem voor inheemse plant- en diersoorten. Voorkomen moet worden dat invasieve exoten worden uitgezet.

Vraag 8. Wordt bij het uitzetten van karpers gewerkt met a. Een (provinciaal of regionaal) visplan waar het uitzetten aan moet voldoen, en b. Een kaart waarop de wateren staan aangegeven waarin absoluut geen karpers (en andere vissoorten) mogen worden uitgezet? Zo ja, waar is deze informatie in te zien? Zo nee, waarom is het werken met een visplan en bijbehorende kaartmateriaal niet verplicht?

Antwoord: Wij hebben geen beleid voor van het uitzetten van karpers. Dit is aan de waterschappen. Zij hebben in hun beleid voorwaarden gesteld aan het uitzetten van karpers.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen betreffende doden koppelvormende ganzen

Lees verder

Vragen betreffende inkoop- en aanbesteding provincie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer