Tech­nische vragen inzake uitbreiding melk­vee­hou­derij Tinal­linge


Indiendatum: 10 jun. 2020

Uitbreiding melkveehouderij Tinallinge: uitbreiding van 675 naar 924 dieren, dus niet uitsluitend om een uitbreiding voor dierenwelzijn (meer ruimte per koe) zoals de ondernemer aangeeft.

  1. Is voor deze uitbreiding toestemming van de provincie nodig c.q. is er nieuwe vergunning Wnb vereist? Is er sprake van extra stikstofuitstoot?
  2. Wat is de zienswijze van het College op deze uitbreiding qua aantasting van het landschap en leefomgeving van de inwoners van Tinallinge?
  3. Past deze uitbreiding volgens het College binnen het streven naar natuurinclusieve landbouw? M.a.w. passen megastallen wel in dat toekomstbeeld, en hoe wenselijk is het om nu nog allerlei grote uitbreidingen toe te staan?
  4. Gaat het hier om dieren die permanent op stal gehouden worden of wordt aan alle dieren weidegang gegeven?
  5. Er is (opeens) sprake van aanleg van een nieuwe verbindingsweg voor aan- en afvoer mest, voer, melk etc. Is aanleg van deze weg een voorwaarde of kan ondernemer hier toch van af zien?

Indiendatum: 10 jun. 2020
Antwoorddatum: 18 jun. 2020

20200622 Ant TV melkveehouderij Tinallinge