Staten­vragen over uitbreiding melk­vee­hou­derij Blijham


Indiendatum: nov. 2017

In Blijham is op 4 oktober 2017 het voorontwerp gepubliceerd van een partiele herziening van het bestemmingsplan buitengebied (postzegelplan), om uitbreiding van een melkveehouderij mogelijk te maken naar 1250 runderen, op een agrarisch bouwperceel van circa 1,9 ha. In dit plan worden andere regels opgenomen dan in het geldende bestemmingsplan. Ook wordt er een andere systematiek van bestemmen toegepast. In het geldend bestemmingsplan is het agrarisch bouwperceel hetzelfde als het agrarisch erf, in het postzegelplan krijgt het agrarisch erf de bestemming ‘agrarisch bedrijf’ en wordt daarbinnen, strak langs de gevels van de compacte bebouwing, het agrarisch bouwperceel gelegd (zie bijgevoegde plankaart). Volgens het postzegelplan vindt de aanplant voor de landschappelijke inpassing plaats op het erf, maar niet op het agrarisch bouwperceel, waardoor het bouwperceel op 1,9 ha. past. Er wordt vanuit gegaan dat het Groninger Verdienmodel niet toegepast hoeft te worden. In het verleden lag er van deze ondernemer een aanvraag voor uitbreiding naar 1000 runderen op 2,5 ha., deze aanvraag is ingetrokken. Volgens onze informatie hebben er geen nieuwe keukentafelgesprekken plaatsgevonden voor het nieuwe erfinrichtingsplan. Wij stellen u graag de volgende vragen:

1) Bent u het met de opstellers van dit plan eens dat het Groninger Verdienmodel niet toegepast hoeft te worden?
a) Zo nee, bent u voornemens dat aan B&W van Bellingwedde overbrengen in een tijdige reactie op het ter visie gelegde voorontwerp?
b) Zo ja, kunt u dat toelichten, met name voor wat betreft de vraag of de aan te planten groenvoorziening t.b.v. de landschappelijke inpassing zich buiten het agrarisch bouwperceel kan bevinden.
c) Zo ja, bent u het met ons eens dat hier een precedent kan ontstaan waardoor het provinciaal beleid agrarische schaalvergroting op het belangrijkste punt (de verduurzaming) ineffectief wordt?

2) Volgens de opstellers van het plan is de provincie wél betrokken geweest bij het erfinrichtingsplan. Kunt u dat bevestigen? Kunt u motiveren waarom het plaatsen van een enkele esdoornrij die nog geen kwart van het perceel omzoomt volgens de provincie en/of Libau geldt als ‘goede landschappelijke inpassing’?

3) Is het uw intentie om melkveehouderijen van deze schaal toch te faciliteren in Groningen? Zo nee, bent u bereid om maatregelen te treffen om de effectiviteit van het beleid agrarische schaalvergroting beter te borgen, en welke maatregelen zijn dit?

4) Kunt u aangeven wat volgens u ‘duurzaam’ is aan het plan van deze ondernemer?

5) Bent u, enkel omdat de ammoniakemissie in het nieuwe plan enigszins daalt, voornemens een nieuwe Nb-wet vergunning te verlenen, of wordt het plan ook nog getoetst op overige schadelijke gevolgen voor de natuur?

Met vriendelijke groet, Ankie Voerman Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende de waterkwaliteit in Groningen

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake actualisatie Groninger Verdienmodel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer