Staten­vragen over de gevolgen van de uitspraak in de rechtszaak inzake lucht­kwa­liteit


Indiendatum: sep. 2017

Geacht college,

Graag willen wij meer inzicht in de mogelijke gevolgen van de rechterlijke uitspraak in de zaak van Milieudefensie tegen de staat, inzake het overschrijden van de normen voor luchtverontreiniging. Wij hebben kennis genomen van de brief van staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer en de bijbehorende bijlage van het RIVM (22 september jl.) waarin voor Groningen geen overschrijdingen worden gemeld. In deze brief wordt tevens aangegeven dat er bij verschillende lagere overheden onvolkomenheden in de gegevens aanwezig kunnen zijn. Wij stellen u graag de volgende vragen:

 1. Wat zijn de implicaties van de uitspraak van de rechtbank voor het project aanpak Ring Zuid? Kan de aanleg volgens u zonder aanpassingen verder gaan, en zo ja, waarom? Zo nee, gaat u bij het Rijk aandringen om de werkzaamheden per direct stop te zetten? Immers, ondanks de stelling dat de luchtkwaliteit in de stad over het geheel genomen zou verbeteren, zijn er plekken waar de kwaliteit juist zal verslechteren door ring Zuid.
 2. Wat zijn de implicaties van de uitspraak voor de luchtverontreiniging in de stad (met name Europaweg), waar de fijnstofnormen (PM10) regelmatig overschreden worden? Noopt het vonnis tot het nemen van maatregelen rondom de Europaweg en andere drukke verkeersaders, ter bescherming van de gezondheid van omwonenden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen stelt u voor?
 3. Zijn er in de provincie Groningen andere locaties (wegen, industrie, veehouderij) waar de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide (jaargemiddelden) overschreden worden? Zo ja, welke locaties zijn dit en welke maatregelen gaat u treffen om de gezondheid van burgers te waarborgen?
 4. Het RIVM geeft aan dat er mogelijk onvolkomenheden zijn in de monitoringsgegevens. Zijn volgens u in onze provincie alle meetgegevens correct ingevoerd, en waarop baseert u dit?
 5. a. Bent u van mening dat er in Groningen voldoende toets punten zijn om de luchtkwaliteit te bewaken en kunt u dit toelichten? Klopt het dat er voor het Luchtmeetnet slechts drie meetlokaties in onze provincie zijn, en acht u dit voldoende?
  b. Gezien de toename van zowel verkeer als grootschalige veehouderijen is het volgens ons noodzakelijk om het aantal toets punten uit te breiden. Bent u bereid hiertoe een voorstel te doen? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  c. Bent u bereid om bij alle veehouderijbedrijven waarvoor de provincie het bevoegd gezag is voor vergunningverlening, meetapparatuur te installeren? Zo nee, waarom niet?
  d. Bent u bereid om bij alle drukke knelpunten langs provinciale wegen, meetapparatuur te installeren? Zo nee, waarom niet?

  De uitspraak onderstreept nogmaals het recht dat iedere burger heeft op schone lucht. Onder de geldende wetgeving zijn echter nog steeds overschrijdingen mogelijk in de vorm van hogere uurgemiddelden en vierentwintig-uurgemiddelden, die ook nog 18 dagen per jaar voor NO2 en 35 dagen per jaar voor fijnstof overschreden mogen worden.
 6. Kunt u bevestigen dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor de toegestane piekbelastingen?
 7. In hoeverre vindt u het, in het licht van deze uitspraak, nog aanvaardbaar dat er bijvoorbeeld rond de Europaweg forse piekbelastingen van fijnstof optreden1, tot boven 50 µg/m3, terwijl deze aantoonbaar negatieve effecten hebben op de gezondheid van de mens?
 8. Kunt u aangeven waarom de incidentele overschrijdingen in de stad toenemen in plaats van afnemen?
 9. Welke maatregelen is de provincie (eventueel in samenwerking met de gemeente Groningen en andere gemeenten) voornemens uit te voeren om ook de piekbelastingen in onze provincie terug te brengen?

  Het Rijk geeft aan dat zij bij hardnekkige knelpunten de overschrijdingen niet kan oplossen zonder medewerking van gemeenten en provincie. Inmiddels heeft de Staatssecretaris bij brief van 22 sept. jl. aangegeven dat zij begonnen is samen met decentrale overheden de overschrijdingen aan te pakken.
 10. Heeft u inmiddels contact gehad met staatssecretaris Dijkstra, en zo ja, wat was de strekking van het gesprek? Zo nee, gaat u naar aanleiding van de uitspraak zelf in overleg met het Rijk? (Even los van het oordeel dat de Staat eindverantwoordelijke blijft) Zo ja, met welke insteek en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

1 Data Luchtmeetnet

Interessant voor jou

Statenvragen betreffende de aanleg van faunapassages en gebreken hiervan

Lees verder

Statenvragen betreffende de waterkwaliteit in Groningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer