Staten­vragen betref­fende uitla­tingen van de Gede­pu­teerde Stag­houwer over de puls(kor)visserij.


Indiendatum: okt. 2016

Geacht college,

Op de website van de provincie is een persbericht gepubliceerd op 27 september 2016 waarin wordt gesteld, dat gedeputeerde H. Staghouwer zich heeft uitgesproken tegen de aanlandplicht in de visserij vanwege de moeilijkheid bij handhaving en heeft bijgedragen aan continuering van de pulsvisserij.1

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. In welke rol heeft de Gedeputeerde deel genomen aan de vergadering van het Comité van de Regio's in Brussel; was dit op strikt persoonlijke titel, in diens hoedanigheid van gedeputeerde, namens uw College of weer een andere rol?
  2. Staat u als College achter de door de Gedeputeerde hierbij geuite meningen en gedane uitspraken? Zo niet, op welk(e) punt(en) niet?
  3. Bent u het met ons eens dat moeilijkheden bij handhaving (van de aanlandplicht) geen overweging mogen zijn bij het (niet) verbieden van ongewenst gedrag? Vindt u dat een bedrijfstak, door de regels massaal te overtreden, daaraan uiteindelijk zou moeten kunnen ontkomen? Ik verzoek u, uw antwoord te motiveren.
  4. Bent u ermee bekend, dat er bij pulskorvisserij kabeljauwen met gebroken ruggenwervels worden aangetroffen? In een artikel van visionair van juni 20132 wordt het breken van ruggen van gevangen kabeljauwen zelfs als een, onder bepaalde omstandigheden, onvermijdelijkheid omschreven. Vindt u dit (desondanks) een "veilige" techniek, zoals u volgens het bericht van RTV zou hebben beweerd?3 En zo ja, waarom?
  5. Waaraan dient, volgens u, een "duurzame" - zoals in het provinciale persbericht valt te lezen - vistechniek te voldoen?
  6. In antwoord op onze vragen over de pulsontheffingen bij garnalenvisserij4 , gaf u aan dat het niet een provinciale taak zou betreffen. Hoe verhoudt zich dit tot het feit dat de Gedeputeerde zich in de openbaarheid heeft ingezet voor pulsvisserij en tegen de aanlandplicht?
  7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet aan de Gedeputeerde is om zich vóór het voortbestaan van de pulsvisserij uit te spreken, terwijl net een wetenschappelijk onderzoek van start is gegaan om de ecologische gevolgen van deze visserij in kaart te brengen?5

Met vriendelijke groet,

K. de Wrede, Partij voor de Dieren

1 http://www.provinciegroningen.nl/actueel/persberichten/detail/?tx_bwmeasuremail_detail%5Bitem%5D=18 0&tx_bwmeasuremail_detail%5Baction%5D=show&tx_bwmeasuremail_detail%5Bcontroller%5D=Measuremail &cHash=c4d373670a633785235b7fd8a23fe5e3
2 http://www.sportvisserijnederland.nl/files/pulskor_7843.pdf
3 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/168243/Groningse-gedeputeerde-voorkomt-verbod-op-pulsvisserij
4 https://groningen.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-betreffende-garnalenconvenant-waddenzee
5 https://pulsefishing.eu/nl/research-articles/samenvatting-onderzoeksproject-impact-assessment-pulsefishing/summary

Indiendatum: okt. 2016
Antwoorddatum: 16 okt. 2016

Briefnummer: 2016-63.281/46/A.6
Behandeld door: Smit N.
Antwoord op: brief van 10 oktober 2016
Onderwerp: schriftelijke vragen over de puls(kor)visserij.

Geachte mevrouw De Wrede,

Hierbij geven wij u de beantwoording op de door u gestelde vragen betreffende uitlatingen van de gedeputeerde H. Staghouwer over de puls(kor)visserij.
geeft het volgende aan: Op de website van de provincie is een persbericht gepubliceerd op 27 september 2016 waarin wordt gesteld, dat gedeputeerde H. Staghouwer zich heeft uitgesproken tegen de aanlandplicht in de visserij vanwege de moeilijkheid bij handhaving en heeft bijgedragen aan continuering van de pulsvisserij. Naar aanleiding hiervan heeft u de volgende vragen:

Vraag 1. In welke rol heeft de Gedeputeerde deel genomen aan de vergadering van het Comité van de Regio's in Brussel; was dit op strikt persoonlijke titel, in diens hoedanigheid van gedeputeerde, namens uw College of weer een andere rol?
Antwoord 1: De heer Staghouwer is lid van het Europees Comité van de Regio's. Hij is op voordracht van ons college door het Interprovinciaal overleg voorgedragen en maakt deel uit van de Nederlandse vertegenwoordiging. Als lid van het Comité van de Regio's is de heer Staghouwer aangewezen tot schaduwrapporteur verbonden met het dossier Technische Maatregelen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Als lid van het Comité maakt hij deel uit van de (overkoepelende) fractie van de Alliance of Conservatives and Reformists in Europe. Binnen deze fractie vindt met het oog op de discussie binnen het Comité afstemming plaats en overleg met andere leden van het Comité en hun daarbij horende overkoepelende fracties.

Vraag 2. Staat u als College achter de door de Gedeputeerde hierbij geuite meningen en gedane uitspraken? Zo niet, op welk(e) punt(en) niet?
Antwoord 2: Het betreft de inbreng van de heer Staghouwer bij bespreking van de Verordening Technische Maatregelen Visserij in het Comité van de Regio's. De standpuntbepaling geschiedt zoals beschreven in het antwoord op vraag 1.

Vraag 3. Bent u het met ons eens dat moeilijkheden bij handhaving (van de aanlandplicht) geen overweging mogen zijn bij het (niet) verbieden van ongewenst gedrag? Vindt u dat een bedrijfstak, door de regels massaal te overtreden, daaraan uiteindelijk zou moeten kunnen ontkomen? Ik verzoek u, uw antwoord te motiveren.
Antwoord 3: De wijze van uitvoering en handhaving van de Europese regelgeving rond verplichte aanlanding is geen zaak van ons college. Wel is de problematiek van uitvoering en draagvlak voor handhaving bij de sector ons bekend. Het Europees Parlement heeft onlangs bij resolutie onderstreept dat de aanlandplicht een ingrijpende verandering voor de visserij inhoudt, en de wenselijkheid uitgesproken dat bij controle de nodige flexibiliteit in acht dient te worden genomen en gevraagd waar nodig de aanpassingstermijn te verlengen tot en met 2018. Daarbij gaat het niet om het al dan niet verbieden van ongewenst gedrag; het gaat om de moeilijkheden bij handhaving.

Vraag 4. Bent u ermee bekend, dat er bij pulskorvisserij kabeljauwen met gebroken ruggenwervels worden aangetroffen? In een artikel van visionair van juni 2013 wordt het breken van ruggen van gevangen kabeljauwen zelfs als een, onder bepaalde omstandigheden, onvermijdelijkheid omschreven. Vindt u dit (desondanks) een "veilige" techniek, zoals u volgens het bericht van RTV zou hebben beweerd? En zo ja, waarom?
Antwoord 4: Zoals bij vraag 3 is beantwoord, is de wijze van uitvoering en handhaving een Europese zaak en nemen wij hierover geen standpunt in.

Vraag 5. Waaraan dient, volgens u, een "duurzame" - zoals in het provinciale persbericht valt te lezen - vistechniek te voldoen?
Antwoord 5: Zie het antwoord op vraag 4.

Vraag 6. In antwoord op onze vragen over de pulsontheffingen bij garnalenvisserij, gaf u aan dat het niet een provinciale taak zou betreffen. Hoe verhoudt zich dit tot het feit dat de Gedeputeerde zich in de openbaarheid heeft ingezet voor pulsvisserij en tegen de aanlandplicht?
Antwoord 6: Zie de antwoorden op de vragen 2. en 3.

Vraag 7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het niet aan de Gedeputeerde is om zich vóór het voortbestaan van de pulsvisserij uit te spreken, terwijl net een wetenschappelijk onderzoek van start is gegaan om de ecologische gevolgen van deze visserij in kaart te brengen?
Antwoord 7: Zie het antwoord op vraag 1.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, Gedeputeerde Staten van Groningen

Interessant voor jou

Vragen over uitbraak van een dodelijke konijnenziekte

Lees verder

Statenvragen betreffende uitlatingen van de Gedeputeerde over de puls(kor)visserij.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer