Schrif­te­lijke vragen inzake verstoring eekhoorns en vleer­muizen door bomenkap Veendam


Indiendatum: feb. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende verstoring vleermuizen en eekhoorns door bomenkap Veendam

Geacht College,

Voor het realiseren van een crematorium en voetpad op uitvaartcentrum Buitenwoelhoef te Veendam is bij de gemeente toestemming gevraagd om bomen te kappen. Omwonenden hebben een melding gemaakt bij de inspecteur handhaving omdat zich daar beschermde diersoorten bevinden.

Voorafgaand aan het aanvragen van de omgevingsvergunning is een ruimtelijk onderzoek[1] uitgevoerd. In de bijbehorende quick scan[2] (van 6 september 2017) wordt gesteld dat er geen ontheffing Natuurbeschermingswet nodig is, omdat er geen (zwaar) beschermde soorten voorkomen en er geen habitats en verblijfplaatsen worden geschaad. Ten aanzien van vleermuizen wordt gesteld: ‘Het plangebied bezit geen mogelijkheden voor vleermuizen om er te verblijven. Mogelijk vliegen er vleermuizen in lage dichtheid.’ De Vleermuiswerkgroep heeft in september 2018 een inventarisatie uitgevoerd in de nabijheid van het crematorium, waarbij vijf vleermuissoorten zijn waargenomen. Het is dus niet uit te sluiten dat de betreffende bomen ook als verblijfplaats zijn gekoloniseerd sinds de uitgevoerde quick scan. Een nader onderzoek lijkt ons hier op zijn plaats voordat tot kap wordt besloten.

In de casus Oosterpark in Hoogezand was een al te vluchtige quick scan de oorzaak van een overtreding en zijn dientengevolge verblijfplaatsen van vleermuizen vernield.

In 2017 werd bij de quick scan een nest aangetroffen, tijdens nader onderzoek in 2018 werden geen sporen gevonden[3]. De eindconclusie is dat er geen eekhoorns aanwezig zijn in het te kappen groen. Omwonenden echter zien zeer regelmatig eekhoorns in de bomen, hiervan is filmmateriaal voorhanden. Eekhoorns beginnen met voortplanting in februari, waardoor kappen van de bomen de komende maanden hoe dan ook is af te raden. Ook bevindt zich een reigerkolonie in de bomen die gekapt gaan worden voor het voetpad. Hiervan is geen melding gemaakt in de quick scan. Ook reigers starten hun broedseizoen in februari.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Wat vindt u van de kwaliteit van de gevolgde procedure? Waarborgt deze volgens u afdoende de bescherming van diersoorten, en kunt u dit toelichten?
  2. Kunt u aangeven hoe de melding tot handhaving is opgevolgd? Is er aanleiding tot vervolgonderzoek? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat vindt u van het feit dat de voorbereidende procedure ontoereikend was, en dat dit door de gemeente/aannemer niet is opgemerkt?
  3. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat hier een completer ecologisch onderzoek uitgevoerd dient te worden en dat de gemeente moet worden verzocht de vleermuiswerkgroep hierbij te betrekken? Graag een gemotiveerd antwoord.
  4. Bent u bereid om, gezien de aanvang van het voortplantingsseizoen van eekhoorn en reiger, de gemeente opdracht te geven de komende maanden géén werkzaamheden toe te staan in het gebied? Zo nee, waarom niet?
  5. Bent u van mening dat een quick scan van bijna tweeëneenhalf jaar oud nog een accuraat beeld geeft van het voorkomen van beschermde diersoorten? Zo ja, kunt u dit toelichten?
  6. Zijn gemeenten en/of aannemers verplicht om bij aanvang van de werkzaamheden alsnog een beoordeling door een ecoloog te laten uitvoeren, als de initiële quick scan lange tijd geleden is? Welke termijn geldt hier? Indien er geen termijn geldt, is het mogelijk deze middels provinciale regelgeving vast te stellen om te voorkomen dat zich in de tijd tussen veldonderzoek en uitvoering van de werkzaamheden alsnog dieren vestigen? Zo ja, gaat u dit bewerkstelligen?
  7. Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat de waarneming met beeldmateriaal van mensen die zich dagelijks in het gebied bevinden mee moet worden genomen in de afwegingen en zelfs zwaarder zouden moeten wegen dan kortdurende momentopnames van een quick scan?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1]Ruimtelijke motivering crematorium uitvaartcentrum Buitenwoelhof, Rho adviseurs, 5 december 2018.

[2]Quick scan uitvaartcentrum Buitenwoelhof Veendam, Adviesbureau Mertens, publicatiedatum oktober 2017.

[3]Eindrapport eekhoorns Buitenwoelhof, Adviesbureau Mertens, augustus 2018.

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 5 mrt. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake PAS-meldingen en vergunningverlening stikstof

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake kap bomen Zernikelaan Groningen stad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer