Schrif­te­lijke vragen inzake kap bomen Zerni­kelaan Groningen stad


Indiendatum: feb. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende kap bomen Zernikelaan Groningen

Geacht College,

De gemeente Groningen is voornemens 92 bomen te laten kappen langs de Zernikelaan, zodat hier een fietspad kan worden aangelegd. Werknemers en studenten van de universiteit zijn fel tegen het kappen van de bomen. Inmiddels is er door Stichting Bomenridders een voorlopige voorziening aangevraagd, met uitspraak op 17 februari. Ook is bezwaar aangetekend via de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat na de uitspraak van 17 februari de bomen ‘onmiddellijk plat gaan’, terwijl een geplande zitting van de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie pas op 28 februari plaatsvindt.[1] Een soortgelijke situatie speelde onlangs bij de bomen van het A-Kerkhof, waar gekapt werd ondanks dat er een voorlopige voorziening werd aangevraagd.

Tevens is ondanks de lopende procedures al begonnen met de werkzaamheden naast de bomen, waarbij door het graafwerk voor kabels en leidingen boomwortels zijn beschadigd of zelfs doorgezaagd. Het lijkt er op dat vast een beetje geholpen wordt om het lot van de bomen te bezegelen.

Indien een College van GS van mening is dat een gemeente onterecht een kapvergunning heeft afgegeven voor een waardevolle groep bomen, en daarmee landschaps- of natuurschoon aantast, bestaat de mogelijkheid voor de provincie om een kapverbod op te leggen.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Bent u bereid om de kapvergunning nietig te verklaren omdat het hier een waardevolle rij bomen betreft die van grote waarde is voor het stadslandschap? Zo nee, waarom niet?
  2. Wat is uw mening over het gemeentelijke besluit, gegeven dat er alternatieven voorhanden zijn waarbij de bomen gespaard blijven en het fietspad toch kan worden aangelegd? Is hier volgens u door de gemeente een juiste belangenafweging gemaakt?
  3. Wat vindt u van de gang van zaken aangaande de juridische procedures, waarbij de gemeente het recht in eigen handen lijkt te nemen door het besluit van de eigen bezwaarcommissie niet eens af te wachten? Bent u bereid de gemeente hier op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  4. Wat vindt u van de gang van zaken rondom de werkzaamheden, waarbij de bomen mogelijk zó beschadigd worden, dat ze minder of niet meer levensvatbaar zijn? Bent u bereid de gemeente hier op aan te spreken? Zo nee, waarom niet?
  5. Wat is uw mening in zijn algemeenheid over het zeer soepele kapbeleid van veel Groninger gemeenten, waardoor de provincie een enorme hoeveelheid bomen en ander groen verliest? Cumulatief heeft dit een grote impact op biodiversiteit, milieu, leefbaarheid en klimaat. Is het volgens u nog steeds niet nodig om in te grijpen en te waarborgen dat bomen op hogere waarde worden geschat in gemeentelijke plannen, en kunt u dit toelichten?
  6. Ziet u een rol weggelegd voor de provincie om gemeente te ondersteunen bij het vergaren van kennis en ervaring over natuurinclusief bouwen en (her)inrichten? Zo ja, welke rol en hoe gaat u daar vorm aan geven? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1]‘Kap aan Zernikelaan niet eerlijk verkocht’, Dagblad van het Noorden, 08-02-2020

Indiendatum: feb. 2020
Antwoorddatum: 10 mrt. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake verstoring eekhoorns en vleermuizen door bomenkap Veendam

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake ontheffing doden dieren GAE

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer