Schrif­te­lijke vragen inzake verlenen ontheffing voor vergassen duiven


Indiendatum: 18 sep. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende ontheffing Wet Natuurbescherming vergassen duiven

Geacht College,

Op 15 augustus j.l. publiceerde u een ontheffing op de Wet Natuurbescherming voor het vangen en vergassen van duiven aan de Parkweg in de gemeente Groningen[1]. De aanvraag hiertoe is gedaan door vier particulieren, waarvan inmiddels één persoon zijn huis heeft verkocht.

Het beperken van de populatie kan geschieden door vangkooien, bestemd voor verwilderde duiven en doden door vergassen met CO₂ (artikel 3.25, lid 1 Wnb); en de Milieudienst van de Gemeente Groningen of andere professionele ongediertebestrijders mogen van deze opdracht gebruik maken (artikel 3.18, lid 1, Wnb).

Graag stellen wij u de volgende vragen.

  1. Is het u bekend dat de gemeente Groningen tegenstander is van het vergassen van duiven, en voor ingrepen in de duivenpopulatie kiest voor diervriendelijkere methoden? Zo ja, waarom heeft u dan toch deze ontheffing verleend? Zo nee, waarom is dit niet bekend bij u c.q. is dit niet nagegaan?
  2. Er zijn ten aanzien van duiven op deze locatie niet eerder klachten binnengekomen bij het gemeentelijke meldpunt overlast. De Wet Natuurbescherming schrijft voor dat eerst bekeken moet worden of er alternatieve methoden zijn om problemen op te lossen. Op welke wijze heeft de provincie hierover gecommuniceerd met de indieners van de ontheffingsaanvraag? Is er een rapport opgesteld met bevindingen van de situatie? Zo ja dan zien wij dit graag in. Zo nee, waarom niet?
  3. Kunt u aangeven waarom meteen een ontheffing is verleend voor vangen en doden, zonder dat de plicht tot het treffen (diervriendelijke) alternatieven is opgelegd? Bent u het met ons eens dat dit kiezen is voor een snelle en makkelijke ‘oplossing’?
  4. De locatie waar de duiven zitten schijnt moeilijk, maar niet onmogelijk te bereiken te zijn. Dit betekent dat er wél mogelijkheden zijn om duifwerende maatregelen te treffen. Zijn de kosten en moeite die de huiseigenaren moeten doen onderdeel geweest van uw besluitvorming, en welke redenering heeft u hierbij gevolgd?
  5. Bent u het met ons eens dat bedrijfs- of woningeigenaren zélf de plicht hebben en kosten moeten dragen om duifwerende maatregelen te treffen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom leent u zich dan toch voor het op kosten van de belastingbetaler verlenen van een ontheffing?
  6. Is het correct dat de gemeente Groningen van plan is de duiven weg te vangen en elders vrij te laten, in plaats van te doden? Wat vindt u van deze beslissing?
  7. Bent u van mening dat het effectief is om enkele honderden duiven weg te vangen in een stad waar tienduizenden duiven leven? Bent u het met ons eens dat de plek van de weggevangen dieren vrijwel onmiddellijk zal worden ingenomen door dieren van elders? Met andere woorden, wat is het nut van het verlenen van een dergelijke ontheffing?
  8. Het is niet toegestaan broedende vogels te vangen of te verstoren, idem vogels met jongen op het nest. In dit geval is het zeer goed mogelijk dat er broedende en juveniele duiven zijn, gezien het broedgedrag van duiven. Op welke wijze wordt verzekerd dat er geen nesten aanwezig zijn?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] https://www.provinciegroningen...

Indiendatum: 18 sep. 2020
Antwoorddatum: 3 nov. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen uitbreiding veehouderijen en stikstof

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake stikstofuitstoot EEW Oosterhorn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer