Schrif­te­lijke vragen inzake veer­dienst Eemshaven - Rosyth


Indiendatum: aug. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende veerverbinding Eemshaven - Rosyth

Wij stellen u graag enkele vragen inzake de plannen voor een veerdienst tussen Eemshaven en Rosyth.

1. Gedeputeerde Brouns deelde mee dat de beoogde vaarverbinding ‘perspectief biedt'. Kunt u toelichten welk perspectief de veerdienst voor Groningen biedt, en wat hiervan ten goede komt aan de inwoners van Groningen?

In het toetsingsadvies over de MER bestemmingsplan haven en industriehaven Eemshaven van d.d. 25 juli 2019[1]wordt het volgende gesteld: ‘De Eemshaven is gelegen aan de rand van het Waddengebied, waaronder de Natura 2000-gebieden Waddenzee, Hund-und Paapsand (D) en Eems-Dollard. De instandhoudings-doelstellingen worden in deze gebieden ten dele niet gehaald, ten teken dat de veerkracht niet op orde is. Dat betekent in beginsel dat elk effect, hoe klein ook, kan leiden tot aantasting van natuurlijke kenmerken van de Waddenzee.’ Bovendien zou er voor het bestemmingsplan Eemshaven eerst een passende beoordeling moeten worden opgesteld.

2. Is er, na de PAS uitspraak, volgens u nog wel ruimte voor extra scheepvaart en het bouwen van havenfaciliteiten? Zo ja, op grond waarvan maakt u deze inschatting?

3. Acht u het verdedigbaar om de scheepsbewegingen in nabijheid van de beschermde natuurgebieden nog verder te laten toenemen, gegeven de slechte staat waarin deze gebieden verkeren? Zo ja, kunt u dit toelichten? Hoe zwaar weegt u het ‘economische perspectief’ ten opzichte van de extra belasting van het Wad en het estuarium?

4. In de media wordt gerept van een eerste afvaart eind oktober. Bent u van mening dat het binnen deze korte termijn haalbaar is een realistische inventarisatie te maken van de mogelijk negatieve gevolgen voor natuur en milieu?

5. Is het voor het opstarten van de veerdienst noodzakelijk dat eerst de passende beoordeling bij het bestemmingsplan wordt opgesteld? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om bij de gemeente Het Hogeland aan te dringen op het opstellen van de passende beoordeling, voordat er een beslissing valt over de veerdienst?

6. Groningen Seaports heeft in de havenvisie aangegeven in 2030 alleen nog ‘schone’ scheepvaart toe te staan in haar havens. Bent u bereid om bij Sealane/TEC-Farragon aan te dringen op gebruikmaking van ferries die voldoen aan de hoogst beschikbare ESI kwalificatie?

7. Is de provincie voornemens te investeren om de komst van de veerdienst te ondersteunen? Indien ja, investeringen van welke aard en welk bedrag?

8. Kan de provincie middels haar aandeel in Groningen Seaports inkomsten vergaren c.q. financieel risico lopen bij het al dan niet succesvol opereren van de veerdienst? Zo ja, hoe valt dit te verantwoorden binnen de door u gestelde financiële kaders?

9. Is het volgens u noodzakelijk de N46 te verbreden om het vracht- en mogelijk toeristenverkeer te faciliteren, mochten de plannen doorgang vinden? Zo ja, hoe past een nieuwe wegverbreding binnen de ambitie om minder CO2 en stikstof uit te stoten?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1]https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p27/p2781/a2781ts.pdf

Indiendatum: aug. 2019
Antwoorddatum: 17 sep. 2019

20190917 Ant SV veerdienst Eemshaven Edinburgh

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake bestrijden invasieve diersoorten

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake pilot eikenprocessierups en verhogen biodiversiteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer