Schrif­te­lijke vragen inzake pilot eiken­pro­ces­sierups en verhogen biodi­ver­siteit


Indiendatum: sep. 2019

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende pilot eikenprocessierups en verhogen biodiversiteit

In Wapserveen (Dr.) is groot succes geboekt met de biologische bestrijding van de eikenprocessierups door het gericht verhogen van de biodiversiteit. Ook in Groningen is de rups steeds succesvoller. Verschillende gemeenten geven aan in financiële problemen te komen door de hoge bestrijdingskosten.

Wij stellen u graag de volgende vragen.

  1. Bent u bekend met de proef van de Boermarke bij Wapserveen[1],[2]?
  2. Kunt u aangeven welke rol de provincie speelt in de bestrijding van de eikenprocessierups? Hoeveel kosten heeft de provincie de afgelopen jaren gemaakt om bijv. nesten te verwijderen langs provinciale wegen? Is hierbij ook gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen?
  3. Heeft de provincie vooral gedaan aan symptoombestrijding of zijn er ook bronmaatregelen getroffen zoals het aanplanten van een grotere diversiteit aan bomen, het inzaaien van bloemenmengsels e.d.?
  4. Er zijn nog maar zeer weinig gemeenten die het verhogen van biodiversiteit in hun aanpak van de rups meenemen. Welke rol ziet u voor de provincie weggelegd om gemeenten te stimuleren in het verhogen van de biodiversiteit, en hoe gaat u dit vormgeven?
  5. Bent u het met ons eens dat de groei van de rupsenpopulaties vooral een gevolg is van de biodiversiteits- en klimaatcrises? Bent u bereid om in uw provinciale beleid alle zeilen bij te zetten om de verstorende invloed van de economische ‘ontwikkeling’ van Groningen op klimaat en biodversiteit een halt toe te roepen?
  6. Onderkent u de invloed van de intensieve landbouw op de verstoring van het ecologisch evenwicht (o.a. door bestrijdingsmiddelen, stikstofbelasting en monoculturen), zodat natuurlijke vijanden zoals de sluipwesp en diverse vogelsoorten in aantal afnemen en de rupsenaantallen explosief stijgen? Zo nee, wat is volgens u de reden van de toename? Zo ja, op welke wijze gaat u aansturen op een herniewd evenwicht? Bent u van mening dat uw inzet op het terrein van natuurbeheer en de natuurinclusieve en biologische landbouw voldoende effect zou kunnen sorteren en kunt u dit toelichten?
  7. Heeft u contact gehad met het Kenniscentrum Eikenprocessierups / De Boermarke om gericht advies te vragen over stappen die u in uw eigen natuur- en bermenbeheer zou kunnen zetten om de rupsenpopulaties onder controle te houden? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, bent u alsnog bereid dit te doen?
  8. Welke concrete maatregelen bent u in afwachting van het volgende rupsenseizoen voornemens te treffen in de eikenrijke bermen van de provinciale wegen, en in de door de provincie beheerde natuurgebieden?
  9. Bent u bereid om ook in Groningen nieuwe projecten op te zetten om de biodiversiteit te verhogen, en om dergelijke projecten structureel financieel te ondersteunen?
  10. Is het mogelijk dat de provincie schadeclaims gaat ontvangen als er bijvoorbeeld op fietspaden langs provinciale wegen grote overlast en persoonlijk letsel ontstaat?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

[1]https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=25453

[2]https://www.dvhn.nl/drenthe/Iedereen-een-hapje-plaagrups-steeds-meer-vogels-op-de-proeflocatie-in-Wapserveen-24782812.html

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 9 okt. 2019

20191009 Ant SV eikenprocessierups

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake veerdienst Eemshaven - Rosyth

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake wild uitstap plaatsen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer