Schrif­te­lijke vragen inzake kwik in aardgas


Indiendatum: 17 jan. 2023

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende de berichtgeving over (het jarenlang verzwijgen van) mogelijke gezondheidsrisico’s door te hoge kwikconcentraties in het Groningse aardgas

Geacht College,

Op 11 en 12 januari kwam in het nieuws dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) sinds juni 2022 onderzoek laat doen naar mogelijke gezondheidsschade als gevolg van de aanwezigheid van een te hoge concentratie kwik in Gronings aardgas[1][2]. Huishoudens in Drenthe en Groningen zouden de grootste risico’s lopen omdat zij via kortere leidingen het gas uit Groningen ontvangen.

Uit de berichtgeving blijkt dat de NAM, Gasunie, de Staat en het Staatsbedrijf Energie Beheer Nederland al sinds 2012 op de hoogte zijn van te hoge kwikconcentraties in het Groningse aardgas. Hoewel zij direct inzagen dat dit mogelijke risico's heeft voor de volksgezondheid zijn de toezichthouder en het grote publiek hierover niet geïnformeerd. Naar verluidt vreesde de NAM voor reputatieschade. Het bedrijf is in 2013 gestart met het dieper koelen van het aardgas waardoor het kwikgehalte met ruim 13% kon worden beperkt. Vanwege de hoge kosten heeft de NAM afgezien van het installeren van speciale filters om de hoeveelheid kwik in het aardgas nog verder te beperken.

Wij stellen u graag de volgende vragen:

  1. Maakt u zich zorgen over dit nieuws? Zo nee, op grond waarvan niet? Zo ja, wat zijn uw zorgen en bent u voornemens deze publiekelijk te delen met de inwoners van onze provincie?
  2. Wat is uw opinie over het feit, dat de mogelijke blootstelling aan kwik door de betrokken partijen zo lang onder de pet is gehouden?
  3. Bent u met ons van mening dat er onafhankelijk onderzoek moet komen naar de vraag ‘Wie wist wat wanneer?’ en de logische vervolgvraag of zij met deze kennis op een juiste en verantwoordelijk wijze zijn omgegaan? Zo nee, op grond waarvan niet? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen om de uitvoering van zo’n onderzoek te bevorderen?
  4. Kwik wordt gerekend tot de Zeer Zorgwekkende Stoffen. Voor de emissie hiervan geldt een zgn. minimalisatieverplichting. Wat had deze wettelijke verplichting volgens u moeten betekenen m.b.t. de (hoge) kwikconcentraties in aardgas? Hebben de betrokken partijen dit volgens u op een adequate manier aangepakt en waaruit blijkt dat?
  5. Heeft deze onverkwikkelijke kwestie gevolgen voor uw opstelling in het aardgasdossier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke zin?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren


[1] NRC en DvhN op 11-01-2023, FD op 12-01-2023

[2] https://www.rijksoverheid.nl/d...