Schrif­te­lijke vragen inzake toekomst Groningen Airport Eelde


Indiendatum: 11 jun. 2020

Betreft: Statenvragen van de Partij voor de Dieren Statenfractie Groningen aan het college van GS ex artikel 67 RvO betreffende toekomst Groningen Airport Eelde

Geacht College,

In uw brief aan de Staten van 31-1-2020 over ‘Recente ontwikkelingen Groningen Airport Eelde’ gaat u in op de deplorabele situatie van GAE: het exploitatieresultaat 2020 was begroot op €1.357.000 negatief bovenop de €3 miljoen subsidie die GAE ontvangt. Dat was voordat de lijndiensten naar Kopenhagen en Southend stopten en vóór de coronacrisis. In de brief stelt u onder meer de volgende vragen:

 • ‘Passen de bijdragen en investeringen nog wel binnen de kaders zoals wij die hebben meegegeven.?’
 • ‘Pas als meerdere scenario's zijn ontwikkeld en doorgerekend kunnen wij als aandeelhouders in eerste instantie bepalen of wij GAE überhaupt staatssteunproof kunnen helpen.’

U besluit de brief met: ‘Daarom hebben wij als gezamenlijke aandeelhouders de volgende opdracht gegeven aan directie en RvC:

 • Werk verschillende toekomstscenario's uit (waarbij op voorhand geen scenario's worden uitgesloten) voor een periode van vier jaren; alle scenario's moeten financieel onderbouwd en doorgerekend zijn (zowel exploitatie als investeringen) en voorzien van dekkingsopties;
 • Overleg de uitkomsten van deze opdracht zo spoedig mogelijk aan het Bestuurlijk Overleg GAE, opdat eventuele besluitvorming in Raden en Staten vóór de zomer kan plaatsvinden.’

Na uw brief van 31 januari is de situatie voor de luchthaven nog verder verslechterd onder meer ten gevolge van het stoppen van de lijndiensten en de coronacrisis. In verband hiermee stellen wij u graag de volgende vragen:

 1. In het coalitieakkoord staat met betrekking tot Groningen Airport Eelde dat ‘een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers’. Heeft het college deze evaluatie al uitgevoerd? Zo niet wanneer is zij dat van plan en wanneer kunnen de Staten de evaluatie tegemoet zien?
 2. Kan het College bevestigen dat volgens het CBS het aantal passagiers in het eerste kwartaal dit jaar nog maar 45% was ten opzichte van 2019 (33% ten opzicht van 2018), dat de bestemmingen Tenerife en Lanzarote waren vervallen en dat Londen was teruggelopen van 18 vertrekkende vluchten per week naar 7 per week en dat derhalve de sterk negatieve trend al was ingezet voor coronacrisis? Bent u bereid om deze neerwaartse trend expliciet te benoemen in het overleg van 15 juni, en derhalve niet de coronacrisis te ge- of misbruiken om de slechte resultaten te duiden?
 3. Kunnen de Staten het integrale verslag van de aandeelhoudersvergadering van 15 juni ontvangen? Zo nee, waarom niet?
 4. Kunt u ons inzicht verschaffen in hoeveel het ongedekte exploitatieverlies is toegenomen zowel als gevolg van het stoppen van de lijndiensten (Kopenhagen, Southend) als door de coronacrisis?
 5. In uw brief van 31 januari staat dat ‘op voorhand geen scenario's worden uitgesloten’. Betekent dit dat uw College ook uitgaat van de mogelijkheid van sluiting?
 6. Er is een intentie uitgesproken dat de toekomstscenario’s voor de zomer zouden worden gepresenteerd. Kunt u toezeggen dat de Staten zo spoedig mogelijk na de aandeelhoudersvergadering van 15 juni de scenario’s tegemoet kunnen zien?
 7. Welke schulden heeft GAE op dit moment en heeft GAE dit geld nog? Zo niet hoe denken de aandeelhouders het acute liquiditeitsprobleem op te lossen, zonder dat sprake is van staatssteun? Op welke wijze gaat eventuele sluiting op de begroting van de provincie Groningen drukken?
 8. Hoeveel bedragen de kosten van een eventueel sociaal plan? Hoe denkt het college in geval van sluiting deze kosten op te vangen? Op welke wijze gaat inwerkingtreding van een sociaal plan op de begroting van de provincie Groningen drukken?
 9. Kan het College aangeven hoe zij momenteel anticipeert op de uiterst slechte vooruitzichten voor de luchthaven?
 10. Is het College op de hoogte van de luchtvaartnota waarin de minister van V&W haar zorgen uit over ‘de levensvatbaarheid van luchthaven Eelde’? Wat is uw mening over de beschrijving in de nota, kunt u zich hier in vinden? Is er naar aanleiding van de nota nog contact geweest tussen het College en de minister? Zo ja, wat is daar besproken?
 11. Kan het College verklaren waarom de minister van V&W in de luchtvaartnota expliciet schrijft dat ‘provincies....zich moeten houden aan de Europese regels voor het verlenen van staatssteun’? Is dat volgens u een stille hint naar o.a. de financiële situatie van GAE? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Ankie Voerman

Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 jun. 2020
Antwoorddatum: 30 jun. 2020

U kunt de antwoorden hier inzien.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen inzake aanpak verdroging

Lees verder

Schriftelijke vragen inzake maaibeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer